Nâng cao vai trò người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ở thị xã Kỳ Anh
EmailPrintAa
16:28 22/12/2017

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Kỳ Anh luôn chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là sau khi xảy ra sự cố môi trường biển và trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Bí thư Thị ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 12/2017

Ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban nhân Thị xã ban hành Quyết định thành lập Ban Tiếp công dân do đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân làm Trưởng Ban, ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân và phân công trách nhiệm cho các thành viên trong cấp ủy theo dõi, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị, địa phương mình. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các nghị định hướng dẫn thi hành trong các chương trình học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chuẩn để xét thi đua, đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các thành viên trong Ban Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng năm.

Ủy ban nhân dân Thị xã tổ chức tiếp công dân định kỳ vào các ngày 05, 20 hàng tháng, có đồng chí Phó Bí thư  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã trực tiếp tiếp công dân. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, tổ chức họp phân công cụ thể cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Nhờ đó, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực, giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người vượt cấp; số lượng đơn thư giảm đáng kể. Trong năm 2017, lãnh đạo, cơ quan chức năng tiếp 241 lượt/501 công dân, trong đó có 46 đoàn đông người (tổng cộng 330 người); tiếp thường xuyên 186 lượt/436 công dân, tiếp định kỳ 17 lượt/65 công dân. Tổ chức nhiều cuộc đối thoại với công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai, khiếu nại công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, giải quyết các chế độ, chính sách đối người có công cách mạng; việc kê khai, bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Đã xử lý được 46 đơn đủ điều kiện thụ lý, trong đó số đơn thuộc thẩm quyền Thị xã 26 đơn, thuộc thẩm quyền cấp xã 20 đơn; số đơn còn lại đang trong thời hạn giải quyết.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế: Một số đồng chí đứng đầu chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết đơn thư còn chậm trễ, gây bức xúc trong nhân dân; một số vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm...

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại với công dân; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiên quyết xử lý những trường hợp có sai phạm. Các phòng, ngành phối hợp với chính quyền các xã, phường tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài, không để tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, từng bước đưa công tác này thành nền nếp.

Trần Viết Hợp - Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc