Nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh
EmailPrintAa
16:20 28/11/2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Dân vận Thị ủy về triển khai một số mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đăng ký xây dựng 112 mô hình trong đó có 65 mô hình được công nhận và 08 mô hình được đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 19 mô hình, lĩnh vực văn hóa-xã hội có 67 mô hình, lĩnh vực quốc phòng-an ninh có 12 mô hình, lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 14 mô hình. Có nhiều mô hình phát huy hiệu quả rõ nét trong đời sống, tiêu biểu như: mô hình “Vận động cộng đồng, phụ huynh tham gia thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của Trường Mầm non Nam Hồng; mô hình “vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với chỉnh trang đô thị” của Hội Phụ nữ phường Đậu Liêu; mô hình “chi hội Cựu chiến binh làm nòng cốt vận động nhân dân hiến đất, đóng góp mở đường giao thông trong khu vực dân cư” của Hội Cựu chiến binh phường Đức Thuận; mô hình “Dòng họ văn minh, an toàn, an ninh trật tự” của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã; m ô hình “5 nhất an toàn về an ninh trật tự ” của Công an thị xã; mô hình “ Vận động 100% học sinh đưa xe đạp vào trường học góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông của phường Đậu Liêu… Nhờ dân vận khéo, các địa phương đã vận động nhân dân hiến 1.155,3m 2 đất, 2.408 ngày công trị giá 18.827 triệu đồng để xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bắc Hồng phát động phong trào xây dựng tuyến đường hoa góp phần xây dựng tuyến phố văn minh

Riêng lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 14 mô hình, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, như: mô hình “ Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, chính xác và hiệu quả cho các tổ chức và công dân tại Trung tâm Hành chính công thị xã ” của Uỷ ban nhân dân thị xã, mô hình “tuyên truyền, vận động phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp” của Chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Việt Nam 1.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, đơn vị chưa đăng ký xây dựng hoặc đăng ký mang tính hình thức, đối phó; nhiều mô hình chưa đạt; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện phong trào chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, còn lúng túng trong nội dung, phương pháp và cách thức chỉ đạo, thực hiện; chưa phát huy, nhân rộng, lồng ghép hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của đoàn thể, ngành phát động... Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Để đạt được kết quả tốt hơn trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian tới, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào. Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình hướng vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 04-NQ/ThU, ngày 20/12/2016 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III năm 2020, Nghị quyết số 05-NQ/ThU, ngày 20/4/2017 về lãnh đạo xây dựng nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo của Thị ủy và nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp, trọng tâm là xây dựng và duy trì các mô hình về tích tụ ruộng đất, chuyển đổi mô hình sản xuất nông sản sạch gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị, huy động nguồn lực từ nhân dân để chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, các cơ quan, công sở đạt chuẩn văn hóa, tổ liên gia an toàn.

Nguyễn Thị Thắm - Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc