Thạch Hà quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
EmailPrintAa
17:13 16/08/2016

Huyện ủy Thạch Hà vừa mới tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị" cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện.
 

 

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp huyện và 31 xã, thị trấn đã được quán triệt Kết luận số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời được nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên địa bàn. Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết, huyện Thạch Hà đã triển khai, thực hiện các bước sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn đã quán triệt, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tạo được sự đồng thuận cao; thường xuyên kiểm tra, phát hiện những tồn tại hạn chế để kịp thời bổ cứu, rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thực hiện. Huyện đã bàn giao 01 trung tâm về sở chuyên ngành, tiếp nhận 07 đơn vị sự nghiệp từ các sở, ngành, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho 01 sơ cơ quan, đơn vị; tinh giản 39 biên chế theo Nghị định 108; giải thể 05 ban quản lý xây dựng cơ bản, hợp nhất 04 đơn vị, sáp nhập 02 trung tâm, 06 trường học và ban hành Đề án hợp nhất một số hội quần chúng trên địa bàn…

Các đại biểu đã giành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy tại địa phương, chỉ rõ nguyên nhân của một số hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch trong quá trình thực hiện. Tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn để xây dựng đề án về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế phù hợp với địa phương, đơn vị mình. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bùi Thị Thúy Hằng  


    Ý kiến bạn đọc