Thành ủy Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực
EmailPrintAa
16:16 01/08/2017

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo”, Thành ủy đã tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ThU, ngày 05/12/2006 về “đẩy mạnh huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Chỉ thị số 06-CT/ThU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung, đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án xây dựng cơ bản, trong đó các bước tiến hành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đảm bảo tính minh bạch, công khai, dân chủ, đúng pháp luật.
 
Một cuộc họp lấy ý kiến các hộ dân về chủ trương di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại Phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh  

Từ năm 2006 đến nay, thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 257 dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến 6.365 hộ dân; với tổng diện tích đất thu hồi 263,09 ha, trong đó đất nông nghiệp 235,48 ha, đất ở 15,09 ha, đất phi nông nghiệp 6,88 ha, diện tích đất khác 6,14 ha; kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 1.033,204 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã quy hoạch, đầu tư xây dựng các vùng tái định cư tập trung có đầy đủ hạ tầng như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt đáp ứng cơ bản nhu cầu tái định cư các dự án, đảm bảo ổn định cuộc sống của nhân dân.  

Công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đã có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Nhờ vậy, nhìn chung việc triển khai các dự án đều được nhân dân đồng tình ủng hộ, thống nhất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai theo đúng tiến độ, nhiều dự án đưa vào sử dụng có hiệu quả, tạo diện mạo mới cho đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững; đồng thời tạo điều kiện phát triển sản xuất, hoạt động thương mại, dịch vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 
Trung tâm thương mại và Văn phòng, nhà ở Vincom, một trong những dự án yêu cầu di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng với diện tích lớn  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tái định cư, giải phòng mặt bằng ở thành phố Hà Tĩnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Sự chỉ đạo của cấp uỷ các cấp có lúc, có nơi thiếu quyết liệt; sự phối hợp giữa chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố với các phường, xã có lúc chưa đồng bộ, thiếu nhịp nhàng, nhất là trong kiểm đếm, tính toán khối lượng đền bù, giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Công tác triển khai xây dựng các khu tái định cư còn chậm, nhiều dự án khi thực hiện giải phóng mặt bằng chưa xây dựng được khu tái định cư. Tạo việc làm mới cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp chưa thực sự hiệu quả, do đó, sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp người dân gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi nghề và ổn định cuộc sống. Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng đối với một số dự án chưa thường xuyên, khi gặp khó khăn, vướng mắc mới vào cuộc. Trách nhiệm của một số cán bộ trong tổ giải phóng mặt bằng của thành phố và cán bộ phường, xã trực tiếp làm công tác đền bù chưa cao, có nơi để xảy ra tình trạng sai sót, vi phạm pháp luật. Nhận thức của một số cán bộ, một số ít hộ dân trong diện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn hạn chế, cá biệt một số cá nhân lợi dụng dân chủ khiếu kiện kéo dài.

Để xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018, hướng đến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các dự án triển khai trên địa bàn; phổ biến các thông tin về dự án, chính sách, quy định trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, năng lực vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; năng lực hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban giải phóng mặt bằng, ban quản lý các dự án. Kịp thời giải quyết các khiếu nại của người dân bảo đảm nhất quán, công bằng, công khai, dân chủ và đúng pháp luật.

- Kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng thành phố, đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác giải phóng mặt bằng. Rà soát lại việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án trên địa bàn, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư triển khai các dự án. Tham mưu tỉnh ban hành, điều chỉnh giá đất sát với giá thị trường. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tái định cư như đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động v.v...

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch sử dụng đất. Tập trung cao để hoàn thành sớm công tác điều tra, đo đạc, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính; nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai. Trên cơ sở quy hoạch chung Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, lập quy hoạch chi tiết các vùng, ngành, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, khu tái định cư. 

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án. Có chính sách động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân và hộ gia đình chấp hành nghiêm túc công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cố tình chây ỳ, không chấp hành pháp luật, cản trở công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án của thành phố Hà Tĩnh trong thời gian tới tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh.

 Nguyễn Thị Như Ngọc - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc