Thị ủy Hồng Lĩnh tổng kết công tác Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở
EmailPrintAa
17:09 26/06/2020

Sáng ngày 26/6/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng và tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Thị ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Theo báo cáo tổng kết, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung của Quy định và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy đến tận cán bộ cán bộ, đảng viên. Bám sát Điều lệ Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình kế hoạch đề ra hàng năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có sự đổi mới trong tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả.

Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của cấp ủy các cấp; những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn thị xã như: Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong việc huy động các khoản đóng góp của Nhân dân; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai; việc thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố; công tác cán bộ; việc chấp hành quy chế làm việc, trách nhiệm người đứng đầu; những điều cán bộ, đảng viên không được làm.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy đã kiểm tra 385 lượt đảng viên, trong đó có 177 cấp ủy viên (07 Thị ủy viên, 26 đảng ủy viên, 144 chi uỷ viên), qua kiểm tra, phát hiện có 105 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 48, đã thi hành kỷ luật 48 trường hợp; đã kiểm tra 343 lượt tổ chức đảng, tăng 122,9% so với nhiệm kỳ trước, qua kiểm tra phát hiện 43 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc. Cấp ủy các cấp giám sát 375 lượt đảng viên, tăng 129,7% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 163 cấp ủy viên các cấp (11 Thị ủy viên, 27 đảng ủy viên, 125 chi ủy viên), qua giám sát, kết luận có 38 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm; phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 08 trường hợp; giám sát 185 lượt tổ chức đảng, tăng 143,4% so với nhiệm kỳ trước, qua giám sát phát hiện 10 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm, phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 tổ chức. kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch 193-KH/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp, đến nay, 29/29 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bầu ủy viên ban chấp hành các đảng bộ, chi bộ với số lượng 180 đồng chí, trong đó: Nữ 63 đồng chí (tỷ lệ 35%), trẻ dưới 35 tuổi: 32 đồng chí (18%); trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 31 đồng chí (17,2%), đại học, cao đẳng 142 đồng chí (79%), trung cấp 07 đồng chí (3,9%); trình độ chính trị: Cử nhân, cao cấp 30 đồng chí (17%), trung cấp 114 đồng chí (63%), sơ cấp 36 đồng chí (20%).

Tuy vậy, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của một số cán bộ, đảng viên chưa sâu sắc, chưa toàn diện. Năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm còn ít; chất lượng, hiệu quả của một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thị ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác thi hành. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, ủy ban kiểm tra từ Thị xã đến cơ sở quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản… Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thị ủy với các ngành; theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Phát huy hiệu quả cơ chế giám sát trong Đảng và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi để lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặng Thị Lý (Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Hồng Lĩnh)


    Ý kiến bạn đọc