Thị xã Hồng Lĩnh nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền
EmailPrintAa
09:48 05/10/2018

Xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh và của cấp ủy, chính quyền Thị xã.

Khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến phố (Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Ban Tuyên giáo Thị ủy đã xây dựng Chương trình tuyên truyền và quảng bá hình ảnh thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2018 - 2020. Nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú, như: Thông qua Hội nghị báo cáo viên, qua Bản tin nội bộ và tài liệu tham khảo sinh hoạt chi bộ được cấp phát định kỳ. Qua đó cung cấp những thông tin cần thiết cho cấp ủy, chi bộ kịp thời định hướng tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các ngành chức năng đã phối hợp xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật để phát trên sóng Đài Phát thanh Thị xã; tổ chức diễn đàn hỏi - đáp ở khu dân cư, hòa giải ở cơ sở. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan khá hiệu quả, thường xuyên làm mới và treo nhiều đợt với hàng trăm băng, khẩu hiệu tuyên truyền, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ vui; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động. Thị ủy Hồng Lĩnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh; các tin, bài phản ánh khá kịp thời, nội dung phong phú; đồng thời, thường xuyên mời phóng viên báo, đài tỉnh về dự các sự kiện chính trị quan trọng của Thị xã để viết bài đưa tin.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền của thị xã Hồng Lĩnh vẫn còn khó khăn, hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, các đơn vị cấp cơ sở còn thiếu chủ động, phụ thuộc vào kế hoạch của cấp trên. Việc tuyên truyền những nhiệm vụ, quy định của địa phương chưa được tiến hành thường xuyên; trong các kế hoạch, đề án chưa thực sự chú trọng công tác tuyên truyền. Hình thức và phương pháp tuyên truyền chưa thường xuyên được đổi mới, hiệu quả chưa cao. Các đơn vị cơ sở nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội vẫn chưa thật sự sâu sát và nhạy bén. Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành chưa nhịp nhàng, chưa có sự liên thông trong nội dung tuyên truyền; đang chủ yếu là ban, ngành nào tập trung tuyên truyền nội dung của ban, ngành đó.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thời gian tới, thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là cấp ủy và Ban Tuyên giáo đối với công tác tuyên truyền. Nâng cao nhận thức của cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị đối với công tác này; hàng năm, tổ chức kiểm tra đi đôi với việc sơ, tổng kết về công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền miệng và các hình thức phù hợp, lựa chọn đúng nội dung, thiết thực, phù hợp với nhu cầu thông tin của nhân dân, đúng định hướng tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền để nội dung tuyên truyền đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao chất lượng các phong trào, mô hình đã và đang triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương cả về nội dung và phương pháp tuyên truyền. Các cơ quan tuyên truyền phải thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền có các giải pháp tuyên truyền, vận động. Trước mắt, tập trung rà soát các kế hoạch, chương trình tuyên truyền năm 2018 để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III, xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị theo Nghị quyết số 05-NQ/ThU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã.

Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc