Thường trực Huyện ủy Can Lộc làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
EmailPrintAa
17:34 05/08/2016

Ngày 03/8/2016, Thường trực Huyện ủy Can Lộc làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện để nghe, cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016.
 
 
            Đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
                 Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết luận
 

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá: Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị; tăng cường phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành cấp huyện, triển khai khá đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất; có nhiều cách làm sáng tạo, vào cuộc khá quyết liệt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã hướng mạnh về cơ sở, chăm lo cho đoàn viên, hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy vậy, công tác truyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng ở một số địa phương chưa sâu rộng. Một số tổ chức đoàn thể chưa đổi mới phương thức hoạt động; công tác giám sát, phản biện xã hội  còn hạn chế; việc tập hợp đoàn viên, hội viên còn khó khăn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện để đề ra kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; chú trọng củng cố tổ chức ở cơ sở; tập hợp, phát huy vai trò, năng lực, trí tuệ của đoàn viên công đoàn trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các chủ trương của cấp ủy các cấp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở bằng các hình thức phù hợp giúp đỡ các xã trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, phát triển mô hình kinh tế theo hướng liên kết.

Võ Quang Đạt


    Ý kiến bạn đọc