Tọa đàm về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
EmailPrintAa
16:20 12/04/2019

Ngày 09/4/2019, một số cấp ủy huyện đã tổ chức tọa đàm về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Can Lộc phát biểu

Huyện ủy Can Lộc

Theo báo cáo và các ý kiến phát biểu, thời gian qua, các cấp ủy huyện Can Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bám sát chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký và triển khai cho các tập thể, cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký nội dung thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Các đại biểu dự Tọa đàm

Một số ý kiến nêu những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải là đầu tàu trong việc thực hiện tốt vai trò nêu gương; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nêu gương. Thực hiện công khai, dân chủ, khách quan trong công tác cán bộ, đổi mới việc đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, lấy sản phẩm công việc, sự hài lòng của nhân dân làm cơ sở đánh giá. Xây dựng, thực hiện tốt các quy chế nhằm kiểm soát quyền lực; xử lý nghiêm những cán bộ thiếu gương mẫu. Mỗi tổ chức cần xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố điển hình.

Huyện ủy Lộc Hà

Theo các ý kiến tại buổi tọa đàm, sau hơn 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá  XI, XII), cán bộ, đảng viên đã nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biện pháp quan trọng khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Đến nay đã có sự chuyển biến khá rõ về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được giao lưu với 10 cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà phát biểu

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019, trọng tâm là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên liên hệ bản thân xây dựng bản đăng ký thực hiện nội dung chuyên đề sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh với những tư tưởng, hành vi sai trái; từng bước chấn chỉnh, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực thi chức trách, nhiệm vụ...

Võ Quang Đạt - Phạm Công Hà


    Ý kiến bạn đọc