Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh
EmailPrintAa
15:16 09/01/2018

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh đã ban hành Công văn 662-CV/Th.U, ngày 13/11/2017 về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017, trong đó bổ sung một số nội dung về kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân; gợi ý kiểm điểm một số đơn vị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại một cuộc họp kiểm điểm của tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy

So với năm 2016, việc kiểm điểm và phân loại tổ chức đảng năm 2017 được chuẩn bị kỹ và có nhiểu đổi mới. Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban đảng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định nội dung của cơ sở trước khi tổ chức hội nghị và tham dự chỉ đạo kiểm điểm. Đối với các đơn vị được gợi ý kiểm điểm, Ban Thường vụ giao Ban Tổ chức Thành ủy thẩm định hồ sơ, nội dung kiểm điểm, khi đạt yêu cầu mới được tổ chức hội nghị và do Thường trực Thành ủy trực tiếp dự chỉ đạo.

Việc kiểm điểm năm 2017 dựa trên kết quả kiểm điểm năm 2016, tập thể, cá nhân nêu rõ việc đã được khắc phục, những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chưa khắc phục được, làm rõ nguyên nhân, trong đó nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan. Đối chiếu các nội dung đã được ghi trong bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp “tự soi, tự sửa”, kiểm điểm nghiêm túc và đưa vào báo cáo kiểm điểm. Trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các tổ chức cơ sở đảng đã chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đối với tập thể, đã kiểm điểm làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy đối với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, địa phương, đơn vị, trọng tâm là thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; công tác cải cách hành chính; quản lý nhà nước về trật tự đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng…

Đối với cá nhân, trên cơ sở bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017, kiểm điểm việc thực hiện cam kết; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu với tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, mang tính xây dựng. Sau kiểm điểm, tập thể, cá nhân tiếp thu, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đến nay, Thành ủy đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ở 42 tổ chức cơ sở đảng một cách nghiêm túc, đúng quy định. Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Trần Thị Thúy - Văn phòng Thành ủy Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc