Thông báo kết quả kỳ họp thứ 13 và 14 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
EmailPrintAa
16:14 27/11/2017

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 13 và 14, xem xét, kết luận những nội dung sau:

(Ảnh minh họa)

I. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú và một số cá nhân

1. Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú giai đoạn 2014 - 2016 có vi phạm, khuyết điểm:

 Thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, dẫn đến một số cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, tài sản, nhưng không được phát hiện, chấn chỉnh, xử lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú giai đoạn 2014 - 2016 kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm.  

2. Đồng chí Đinh Quốc Thị, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, có vi phạm, khuyết điểm:

Chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với một số công trình xây dựng cơ bản; thiếu chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản; thanh toán tiền lương cho cán bộ trong thời gian học tập ở nước ngoài không đúng quy định; thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và ký thanh lý một số hợp đồng liên kết đào tạo chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức, để cán bộ kế toán trong thời gian dài lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần chiếm đoạt tiền của Trường nhưng không kịp thời phát hiện.

Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị không xử lý kỷ luật, nhưng phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

3. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, cán bộ Kế toán, có vi phạm, khuyết điểm:

Thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, lập chứng từ kế toán trong công tác quản lý tài chính, tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần chiếm đoạt tiền của Trường.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Thành Phong là rất nghiêm trọng, đến mức phải xử lý kỷ luật.

4. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Tứ, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; Trần Ánh Dương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng; Phạm Xuân Cảnh, Phó hiệu trưởng; Nguyễn Thắng Mỹ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Nguyễn Thị Phương Thuý, cán bộ Kế toán, có vi phạm, khuyết điểm và trách nhiệm liên quan, phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

II. Giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc và đồng chí Võ Hữu Hào, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Can Lộc

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc và đồng chí Võ Hữu Hào có các hạn chế, khuyết điểm sau:

1. Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020

Ban hành văn bản có liên quan đến đảng viên vi phạm pháp luật không phù hợp quy định của Đảng; chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản theo chỉ đạo của tỉnh có biểu hiện chưa nghiêm túc;có dấu hiệu thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trên một số nội dung trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.

2. Đối với đồng chí Võ Hữu Hào

Trực tiếp ký văn bản có liên quan đến cán bộ cấp dưới vi phạm pháp luật không đúng quy định của Đảng; thực hiện tiếp công dân chưa đầy đủ; chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản theo chỉ đạo của tỉnh có biểu hiện chưa nghiêm túc; có dấu hiệu thiếu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành trên một số nội dung trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 và một số cá nhân liên quan về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.

III. Cũng tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận, cho ý kiến về các nội dung:

1. Xem xét kết quả giám sát chuyên đề đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh.

2. Kết luận kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê.

3. Tham gia ý kiến, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định:

- Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU và Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng đối với tập thể Đảng ủy và một số cá nhân tại Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- Kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                        Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy          


    Ý kiến bạn đọc