Thông báo kết quả kỳ họp thứ X và XI của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
EmailPrintAa
16:22 20/06/2017

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ X và XI, xem xét, kết luận một số nội dung.
 
Ảnh minh họa  

 1. Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải, Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Với cương vị là người đứng đầu Chi bộ, cơ quan Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh, đồng chí đã thiếu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến việc kiểm tra, giải quyết khiếu nại thuế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phúc Kỳ Anh không đúng quy trình, quy định; để một số cán bộ, đảng viên của đơn vị vi phạm kỷ luật; không kịp thời báo cáo, tổ chức xem xét, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Vi phạm của đồng chí làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải bằng hình thức Khiển trách; đồng thời yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền.

2. Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các đơn vị: Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và Quân sự tỉnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban thường vụ và ủy ban kiểm tra cấp ủy các đơn vị được kiểm tra đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đạt được một số kết quả, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị.

Tuy vậy, nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra, nhất là ở cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng còn hạn chế. Kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ là lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị chưa nhiều. Quy trình, thủ tục, chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đạt yêu cầu. Tại Đảng bộ Quân sự tỉnh, có nhiều đảng viên vi phạm kỷ luật, nhưng chậm phát hiện, xử lý, có trường hợp xử lý chưa đúng mức. Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên để một sốcơ sở chậm kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên, Vũ Quang xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm một số trường hợp chưa đồng bộ, hình thức xử lý kỷ luật chưa tương xứng với mức độ lỗi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn chưa tích cực chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các thông tin dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý. Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh chưa chủ động ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các đơn vị nói trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm theo kết luận.

3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý Dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Ban Biên tập


    Ý kiến bạn đọc