Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2017
EmailPrintAa
16:09 27/09/2017

Ngày 26/9/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo Hội nghị.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Theo báo cáo, những tháng đầu năm 2017 trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng ủy ban kiểm tra các cấp đã phát huy trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 05 cuộc kiểm tra đối với 10 đảng viên và 07 tổ chức đảng, 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên; giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 07 đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 608 tổ chức đảng và 464 đảng viên; giám sát chuyên đề 411 tổ chức đảng và 378 đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay tại cơ sở; phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, đơn vị.

Về thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 11 đảng viên, trong đó có 02 đồng chí tỉnh ủy viên, 09 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 10 tổ chức đảng cấp dưới; tiếp nhận, phân loại, xử lý 55 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiểm tra tài chính Đảng đối với 01 đơn vị; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở kiểm tra 81 đảng viên và 11 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 492 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 221 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 331 tổ chức đảng và 249 đảng viên; tiếp nhận và giải quyết 189 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiểm tra 11 tổ chức đảng về công tác thu, chi, sử dụng ngân sách Đảng.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 387 đảng viên và 06 tổ chức đảng với các hình thức: Khiển trách 303 đảng viên và 03 tổ chức đảng; cảnh cáo 64 đảng viên và 03 tổ chức đảng; cách chức 06 đảng viên; khai trừ ra khỏi Đảng 14 trường hợp.

 
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả của ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp tập trung rà soát, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 đã đề ra; sớm xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 trên tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát được đề ra tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Nhân dịp Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quán triệt Quy định và Hướng dẫn của Trung ương về công tác giám sát trong Đảng; Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và phát động thi đua hướng về kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018).

Phan Viết Hùng  - UBKT Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc