Xét duyệt thuyết minh Đề tài khoa học cấp tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
EmailPrintAa
16:01 26/07/2016

Ngày 25/7/2016, Hội đồng khoa học tỉnh đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay” do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,

Chủ nhiệm Đề tài thuyết minh với Hội đồng khoa học tỉnh

Công tác kiểm tra, giám sát vừa là chức năng, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến và đạt các kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các cấp. Việc nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Do vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đăng ký và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài được xây dựng trên cơ sở, vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận cơ bản, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá cao tính cấp thiết của đề tài và chủ trương nghiên cứu của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát phải là nội dung trọng tâm của công tác nghiên cứu, vì đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế hiện nay, vừa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Hội đồng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đầu tư công sức, nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc, toàn diện ở các tổ chức đảng, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan trong quá trình nghiên cứu; thiết kế các chuyên đề phù hợp, đánh giá đúng thực trạng công tác kiểm tra, giám sát hiện nay, nhất là những hạn chế, bất cập so với yêu cầu xây dựng chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của kinh tế, xã hội; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, giám sát không còn phù hợp; dự báo những vấn đề mới trong thời gian tới, đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Kết luận số 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Hội đồng khoa học cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài thay đổi một số nội dung như tên đề tài, phạm vi nghiên cứu, trình Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định.

Nguyễn Xuân Lập (UBKT Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc