Đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tiềm năng trí tuệ đội ngũ trí thức vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương
EmailPrintAa
09:48 06/07/2015

Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã nhấn mạnh: “Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức đã trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển”.

Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã nhấn mạnh: “Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức đã trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển”. Nghị quyết của Trung ương thể hiện rõ quan điểm tư tưởng, một tầm nhìn chiến lược xuyên suốt đối với công tác trí thức, xác định trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị đối với công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức. Tuy nhiên, từ Nghị quyết đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách lớn, nhất là việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành những cơ chế, chính sách phù hợp, thực thi gặp không ít khó khăn, vướng mắc đòi hỏi các cấp chính quyền phải nghiên cứu, thấm nhuần các quan điểm, chủ trương của Đảng để thể chế hóa, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ mới tạo ra môi trường, điều kiện cần thiết cho hoạt động sáng tạo của đội ngũ trí thức, phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm năng trí tuệ to lớn của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp chấn hưng đất nước.

Xác định việc vận động, tập hợp trí thức, xây dựng, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh đã tìm tòi, nghiên cứu cách làm, tranh thủ sự giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành liên quan, các cơ quan khoa học ở Trung ương và các tỉnh bạn để xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức. Hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội phát triển nhanh chóng, năm 1995 khi mới thành lập chỉ có 3 hội thành viên, đến nay đã có 33 tổ chức thành viên, gồm 18 hội chuyên ngành cấp tỉnh, 12 Liên hiệp Hội cấp huyện, 1 trung tâm trực thuộc, 2 trung tâm liên kết. Cùng với những chuyển biến nhanh chóng về kinh tế - xã hội, về phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, số lượng trí thức Hà Tĩnh được bổ sung và tăng nhanh, chất lượng đội ngũ trí thức ngày càng được nâng cao, đến cuối năm 2014 toàn tỉnh có 32.345 trí thức (5 giáo sư và phó giáo sư, 31 tiến sỹ, 576 thạc sỹ, 26.827 đại học, 4.906 cao đẳng). Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau để khâu nối, liên hệ, tập hợp trí thức là người Hà Tĩnh công tác trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài hướng về, tham gia xây dựng quê hương (theo nguồn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Hà Tĩnh có trên 130 giáo sư, trên 500 phó giáo sư, trên 1.200 tiến sỹ). Đội ngũ trí thức trong, ngoài tỉnh là nguồn nhân lực chất lượng cao hết sức quan trọng và quý giá của tỉnh. Trí thức có mặt hầu hết trong các lĩnh vực đời sống xã hội, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, các lĩnh vực hoạt động KH&CN và các doanh nghiệp. Đội ngũ đó không ngừng vận động và được vận động để nâng cao trình độ về mọi mặt, là lực lượng quan trọng, góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh làm nên những thành tựu to lớn trong hơn hai thập kỷ đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH quê hương.

Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức. Hàng năm, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội phối hợp với các ban, ngành liên quan khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về công tác vận động, xây dựng đội ngũ trí thức, củng cố tổ chức hội, tìm giải pháp cho việc củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội, của đội ngũ trí thức. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, phát triển tổ chức, công tác vận động trí thức, về các lĩnh vực khoa học kĩ thuật, công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, kỹ năng xây dựng các đề tài, dự án, vận động tài trợ, xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong sản xuất, đời sống. Kịp thời chỉ đạo các tổ chức thành viên tổ chức đại hội, củng cố, kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động, nhằm tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ cho tổ chức của mình.

Với hệ thống tổ chức ngày càng lớn mạnh, thời gian qua, Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức tích cực triển khai nhiều chương trình khoa học, công nghệ, tổ chức thành công nhiều Hội thi, Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật, dẫn dắt, nhân lên phong trào thi đua lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tuổi trẻ toàn tỉnh. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, nhân dân; đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội; đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống; tổ chức thực hiện nhiều đề tài, dự án hỗ trợ cộng đồng, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và phong trào chung của tỉnh.

Từ thực tiễn công tác vận động, tập hợp trí thức thời gian qua, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh đã kịp thời tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, tìm ra những cách làm mới, thiết thực, với việc thực hiện một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, đội ngũ trí thức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để trí thức nhận thức sâu sắc bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước; đoàn kết, phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Thứ hai, đa dạng hoá các hoạt động khâu nối, tập hợp trí thức trong các thành phần kinh tế bằng các chương trình liên kết, phối hợp cụ thể, thiết thực. Tiếp tục tổ chức điều tra, khảo sát, tổng hợp đội ngũ trí thức bậc cao là người Hà Tĩnh có trình độ từ Tiến sỹ trở lên hiện đang công tác trên khắp mọi miền đất nước, ở nước ngoài để xây dựng các chương trình kết nối, phối hợp trí thức trong và ngoài tỉnh thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.  Tăng cường cán bộ có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Liên hiệp Hội và các hội thành viên.

Thứ tư, xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong và ngoài tỉnh. Tạo môi trường nghiên cứu, trao đổi, hợp tác dân chủ, hài hoà các lợi ích giữa các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN, hướng mạnh hoạt động của đội ngũ trí thức về cơ sở ; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức cống hiến, sáng tạo.

Vận động, tập hợp trí thức tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong tiến trình CNH, HĐH, phát triển nền kinh tế tri thức là một sự nghiệp lớn, có tầm chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc; không một quốc gia, dân tộc nào lại không quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, đẩy mạnh hoạt động KH&CN. Là tổ chức của trí thức, biết còn rất nhiều khó khăn, thử thách, rất nhiều rào cản, vướng mắc song tập thể Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh luôn đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tìm mọi cách làm, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng trí tuệ đội ngũ trí thức, không ngừng xây dựng, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội vững mạnh, ngang tầm, đóng góp thiết thực, xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương.

Nguyễn Xuân Thiều

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc