Đảng bộ huyện Đức Thọ tăng cường công tác dân vận
EmailPrintAa
17:25 30/05/2018

Nhận thức rõ về ‎ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận, ngày 10/4/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.

Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/HU

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được quan tâm. Các cơ quan phối hợp xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, vai trò, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức được nâng lên. Năm 2017, Trung tâm hành chính công huyện đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở được tăng cường. Các tổ liên gia, tổ tự quản vừa tham gia đảm bảo an ninh, trật tự vừa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các cấp ủy công khai kết quả kiểm điểm, khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đối với ban thường vụ, ban chấp hành cấp ủy và cá nhân lãnh đạo các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Thực hiện các quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện giám sát, phản biện xã hội; công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu,

Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tích cực phối hợp phát động các phong trào thi đua, huy động nhân dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, kết hợp Nhà nước và nhân dân cùng làm. Toàn huyện có 693 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền quan tâm công tác dân vận ở các vùng giáo, vận động nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 5 năm qua, toàn huyện có 850 hộ giáo dân hiến trên 72.000m 2 đất và nhiều cây cối, tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình dân sinh. Tiêu biểu là các giáo họ Đông Cường, Nhân Thi, Cận Kỵ, Ích Ngoại, Hạ Tứ… Năm 2016, toàn huyện huy động được 65,643 tỷ đồng, năm 2017 huy động được 67,440 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 15/27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã cơ bản hoàn thành 20/20 tiêu chí; có nhiều khu dân cư kiểu mẫu, 105 vườn mẫu đạt chuẩn.

Nhân dân xã Đức Đồng tham gia xây dựng nông thôn mới

Công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Nhiều công trình, dự án đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 35,3 triệu đồng. Công tác y tế, giáo dục chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị - xã hội ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Công tác dân vận chưa được một số cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức, dẫn đến một bộ phận nhân dân chưa đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, xử lý ô nhiễm môi trường. Tình trạng khiếu nại, tranh chấp đất đai còn nhiều vụ việc kéo dài, vượt cấp. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuy đã đổi mới về phương thức nhưng chưa tạo được phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, thiếu tính chủ động, sáng tạo trong công việc…

Qua 5 năm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” và Nghị quyết số 04-NQ/HU, có thể rút ra một số kinh nghiệm: Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức về công tác dân vận một cách đồng bộ và sâu sắc trong cả hệ thống chính trị. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gắn công tác dân vận với việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp dân. Bám sát cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những nhu cầu và quyền lợi chính đáng của công dân. Xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể và các hội quần chúng trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở cơ sở.

Mai Thị Ngọc Hà - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc