9 nhóm nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong quý II - 2019
EmailPrintAa
16:11 03/04/2019

Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019; xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị tại các điểm cầu có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; một số đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh, thành ủy, các đồng chí thường trực và lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố; các đồng chí Lãnh đạo Ban và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể là: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018 theo Quy định 132-QĐ/TW và Hướng dẫn 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018, phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

Tích cực tham mưu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng đảng: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 gắn với Kết luận số 34-KL/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; công tác cán bộ; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác xây dựng nội bộ Ngành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cũng như những kết quả tích cực của toàn Ngành trong 3 tháng đầu năm 2019. Trong tháng 4 và quý II - 2019, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, tập trung hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và các dự thảo đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Hai là, tập trung tham mưu việc tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghiên cứu, tham mưu tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của tiểu ban Nhân sự và tiểu ban Điều lệ Đảng.

Ba là, tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với Kết luận số 34-KL/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Bốn là, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ: Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2018; báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị; báo cáo kết quả nhận xét cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý năm 2018. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh trong và ngoài nước.

Năm là, tiếp tục tham mưu thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

Sáu là, theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ. Hoàn thiện Hướng dẫn thực hiện Quy định 126-QĐ/TW “ Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng ”. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là những vùng trọng điểm, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Bảy là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền: Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền về các nội dung công tác tổ chức xây dựng đảng tại Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII). Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng. Triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019; Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

Tám là, triển khai xây dựng và hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tổ chức thực hiện các Quyết định 2474, 2475-QĐ/BTCTW và việc lập kế hoạch công tác năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Tham mưu triển khai thực hiện các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Chín là, chú trọng công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng nội bộ Ngành, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông .

Nguồn: xaydungdang.org.vn


    Ý kiến bạn đọc