Đảng bộ Hà Tĩnh tăng cường công tác quản lý đảng viên
EmailPrintAa
16:47 20/11/2017

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 20 đảng bộ trực thuộc (13 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 7 đảng bộ trực thuộc); 763 tổ chức cơ sở đảng, gồm 471 đảng bộ cơ sở (có 4.194 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), 292 chi bộ cơ sở. Tính đến ngày 30/6/2017, toàn tỉnh có 97.707 đảng viên, trong đó: nữ 34.095 đồng chí, dân tộc thiểu số 62 đồng chí, tôn giáo 722 đồng chí, có 5.456 đồng chí được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.
 
(Ảnh minh họa)  

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đã góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; kết hợp chặt chẽ giữa hai mặt xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 21 văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 728-QĐ/TU, ngày 28/11/2013 về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của ủy ban kiểm tra các cấp; Kết luận số 28-KL/TU, ngày 24/9/2015 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thực hiện. Trên  cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được các cấp ủy địa phương, đơn vị xây dựng các tiêu chí, bảng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị mình. Công tác quản lý, xử lý đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tính giáo dục, răn đe. Từ năm 2010 - 2016, chi bộ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 51 tổ chức đảng, 2.758 đảng viên, đưa ra khỏi Đảng 1.034 người không đủ tư cách đảng viên (Thi hành kỷ luật đối với 51 tổ chức đảng với các hình thức: khiển trách 45, cảnh cáo 06; xử lý kỷ luật 2.758 đảng viên với các hình thức: khiển trách 1.954, cảnh cáo 539, cách chức 110, khai trừ 161; xóa tên khỏi danh sách đảng viên 802 người...).

Những kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện quyết tâm của các cấp ủy đảng tỉnh Hà Tĩnh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất; giáo dục, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

                                                     Lê Hoàng Dũng - Ban Tổ chức Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc