Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2018
EmailPrintAa
14:47 05/06/2018

Chiều 4-6-2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 5-2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là:

Tham mưu ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục cụ thê hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị.

Tăng cường kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 148-KH/BTCTW, ngày 18-5-2018 về kiểm tra chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 tại 15 địa phương, đơn vị và hoàn thành công tác kiểm tra trong Quý III-2018.

Cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Quyết định số 2474-QĐ/TW, 2475-QĐ/TW liên quan đến vị trí việc làm. Tích cực trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các vấn đề địa phương còn vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến việc sắp xếp tổ chức của các đơn vị có ảnh hưởng đề việc triển khai đề án vị trí việc làm.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong tháng, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế; rà soát thông tin, dữ liệu liên quan để xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý. Tiếp tục phối hợp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ công tác rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo phân cấp.

Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định của ban thường vụ cấp ủy các cấp về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý; về luân chuyển cán bộ.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, đào tạo tại chỗ, tăng cường hình thức đào tạo ngắn hạn, trung hạn trong và ngoài nước. Toàn Ngành tập trung hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm và dự thảo sửa đổi Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Tham mưu thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp. Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu xây dựng Đề án Chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; xây dựng Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2018.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiếp tục tham mưu cấp ủy tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2-2-2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Báo cáo về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017; Báo cáo số liệu công tác phát triển đảng viên năm 2017.

Phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của địa phương, đơn vị. Quản lý, nắm tình hình cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập, tiếp xúc với người nước ngoài. Thực hiện việc trao đổi nghiệp vụ theo quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ. Nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ.

Công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 trong toàn hệ thống chính trị. Chuẩn bị tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Trong tháng 6-2018, toàn Ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ban Tổ chức Trung ương tập trung tham mưu hoàn thiện, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Tích cực triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ.

3. Chủ động tham mưu cấp ủy các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành; tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

4. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Triển khai các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế; sửa đổi Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương. Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo kết quả triển khai và thực hiện các Quyết định số 2474-QĐ/BTCTW, Quyết định số 2475-QĐ/BTCTW liên quan đến vị trí việc làm của Ngành, gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 1-7-2018.

6. Rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự nhiệm kỳ tới. Tiếp tục làm tốt công tác nhân sự thường xuyên; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương, diện ban thường vụ quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đảm bảo đúng quy định.

7. Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Hoàn thành sửa đổi, bổ sung một số văn bản về công tác các bộ. Xây dựng Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong phòng chống chạy chức, chạy quyền.

8. Tham mưu xây dựng Đề án Chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phối hợp xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chính sách thường xuyên.

9. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tham mưu đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với tình hình mới

10. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định về công tác đảng viên. Tham mưu Ban Bí thư về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và dự thảo bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 về nội dung sinh hoạt chi bộ. Hoàn thiện Hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

11. Tiếp tục theo dõi nắm tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý. .

12. Chủ động, tích cực triển khai hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ 3 - năm 2018.

13. Trên cơ sở rà soát 8 nhóm giải pháp, nhiệm vụ công tác năm 2018 theo Kết luận số 04-KL/BTCTW tại Hội nghị tổng kết Ngành, các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, gửi báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 20-6-2018 để tổng hợp, chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Tại hội nghị đã có 15 ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị và trả lời của các tỉnh, thành phố và các vụ chuyên đề của Ban Tổ chức Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, về chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn...

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành trong tháng 6-2018 và thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Ngoài tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 13 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6-2018, các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện việc tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bảo đảm chất lượng và tiến độ; phối hợp thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ; kiên quyết thu hồi các quyết định ban hành sai về công tác cán bộ, thực hiện chuẩn hóa, siết chặt kỷ cương công tác cán bộ; nghiên cứu xây dựng môi trường công tác để thúc đẩy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ theo phương châm “tổ chức tìm cán bộ chứ không để cán bộ tìm tổ chức".

Nguồn: xaydungdang.org.vn


    Ý kiến bạn đọc