Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2020
EmailPrintAa
16:08 02/12/2020

Tích cực chuẩn bị nội dung, tổ chức thành công Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020 được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao; quán triệt, triển khai, thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Chuẩn bị có chất lượng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng gắn với bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo và chuẩn bị tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V-2020. Đó là những nội dung quan trọng tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ngày 30-11-2020 tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề thuận lợi tiến tới Đại hội XIII của Đảng , cả nước tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19; tiếp tục chung tay khắc phục những thiệt hại do bão, lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong bối cảnh đó, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, cơ bản bảo đảm chất lượng và tiến độ, trong đó, có một số kết quả nổi bật là:

Một là, tham mưu tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị tốt nội dung, góp phần vào thành công của Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020. Hội nghị đã kịp thời đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng bộ trực thuộc Trung ương trong cả nước, qua đó góp phần chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII của Đảng. Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có Bài phát biểu kết luận quan trọng chỉ đạo sâu sắc về tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời, nhắn nhủ, căn dặn các thế hệ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cấp về giữ gìn “danh dự sống” lý tưởng, đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Hai là, tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng gắn với bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành các quyết định về việc chỉ định đại biểu; thành lập các đoàn đại biểu, cử trưởng đoàn và phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tham gia 67 đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Hoàn thành việc tổng hợp, rà soát, thẩm định tiêu chuẩn, phân tích chất lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, làm tốt công tác nhân sự thường xuyên và các mặt công tác sau đại hội . Tính đến cuối tháng 11-2020, đã có 62/65 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện việc bố trí phân cấp ủy, chức danh lãnh đạo chính quyền; có 32/65 đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tái cử; 33/65 đồng chí tham gia lần đầu. Thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định đối với các đồng chí tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ . Đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều địa phương, đơn vị đã tổng kết giải Búa liềm vàng và gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2020; đến nay, đã tổ chức chấm sơ khảo 1.710 tác phẩm dự thi của các tác giả trong và ngoài nước. Chú trọng công tác đấu tranh, phản bác, chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Năm là, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện “5 hóa”. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công tác làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ, công chức. Đã tổng kết một số mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với hoạt động của các cụm thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn Ngành, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và Đại hội XIII của Đảng. Nghệ An tiếp tục áp dụng có hiệu quả mạng IOFFICE trong quản lý, điều hành công việc; thực hiện có hiệu quả Bộ quy trình thủ tục hành chính về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ninh Bình, Sơn La tổ chức trao đổi kinh nghiệm về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở”. Bình Thuận xây dựng Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở tập trung cho cấp ủy viên các xã, phường, thị trấn.

Thời gian tới là thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và những bài học kinh nghiệm tại Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020. Tập trung tham mưu hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIII của Đảng, lựa chọn được những nhân sự thật sự là "cán bộ nòng cốt, hạt nhân của Ðảng, vốn quý của cách mạng, những người con ưu tú của nhân dân”. Tham mưu cấp ủy kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

2. Chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là các nội dung báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp từ nay đến hết năm 2020 phục vụ cho Đại hội XIII của Đảng. Rà soát Chương trình công tác năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016-2020; đề xuất đề án, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2021-2025 và Chương trình làm việc năm 2021.

3 . Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các nhiệm vụ thường xuyên khác. Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 bảo đảm yêu cầu, thực chất.

4. Thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị, nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, vô tư, nhất là phải tỉnh táo, tinh tường...; tuyệt đối giữ nguyên tắc, quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân có liên quan; chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ bộ phận, cơ quan tham mưu.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền về những kinh nghiệm, bài học rút ra từ thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đổi mới phương thức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo khí thế mới, vận hội mới trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trước thềm Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, tích cực chuẩn bị, tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V-2020.

6. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng với bản sắc tốt đẹp: “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” . Từng cán bộ, công chức phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tránh xa chủ nghĩa cá nhân với phương châm 3 không trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. Tập trung chuẩn bị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Biểu dương, khen thưởng, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, tạo sức lan tỏa, khí thế mới và động lực mới khi bước vào nhiệm kỳ mới. Từng bước đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong toàn Ngành, bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Nguồn: xaydungdang.org.vn

( http://xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2020/14451/Hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-toan-Nganh-To-chuc-xay-dung.aspx )


    Ý kiến bạn đọc