Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
EmailPrintAa
00:04 30/12/2022

Sáng 29-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Những kết quả nổi bật năm 2022

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn Ngành triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp. Hoàn thành 100% các đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, toàn Ngành đã hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản và chủ trì ban hành 18 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng).

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới cùng với những văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Công tác cán bộ bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, như: Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; luân chuyển cán bộ; đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; danh mục chức danh, chức vụ tương đương của hệ thống chính trị; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm; chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật…, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu đối với vấn đề này.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc tổng kết, ban hành chủ trương về tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế trong giai đoạn 2022-2026; quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị, quy định cụ thể về quản lý biên chế tạo nền tảng quan trọng đổi mới công tác quản lý biên chế, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép.

Toàn Ngành đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng khảo sát thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, nhất là từ những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 “Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022”, góp phần tạo sự đồng bộ trong tổ chức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tích cực triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 với có 2.031 tác phẩm tham dự, phong phú về chủ đề, thể loại và tất cả các địa phương trong cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, nhất là về công tác cán bộ; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường công tác phối hợp tham mưu, triển khai nhiệm vụ.

10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các đề án, báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là 17 đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2023 bảo đảm chất lượng, tiến độ; tập trung tham mưu xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) “Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu”; Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031”.

2. Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị; các đề án được Ban Tổ chức Trung ương cụ thể hoá tại Kế hoạch số 52-KH/BTCTW; hoàn thành, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư 3 nội dung triển khai từ năm 2022, 2 nội dung triển khai trong năm 2023.

3. Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Quán triệt các quan điểm, mục tiêu, tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; 5 nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17-8-2022 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, nhất là 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cấp cơ sở.

4. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đáp ứng quan điểm, mục tiêu đặt ra, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở.

5. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, triển khai tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bộ máy; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị: (1) Quy định của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. (2) Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh. (3) Quy định của Ban Bí thư về Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện. (4) Quy định của Ban Bí thư về quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. (5) Sửa đổi, bổ sung Quy định 04-QĐi/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

6. Tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham mưu sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản của Đảng về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; sơ kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ khóa XIII, Kế hoạch quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu; Báo cáo về tình hình đội ngũ cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp.

7. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó có công tác bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật quốc gia. Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TW, ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Trung ương với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định việc thẩm tra, xác minh vấn đề lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên theo quy định.

8. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, bám sát thực tế cơ sở, kịp thời phản ánh thực chất kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết, văn bản của Đảng, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tổ chức tốt Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2023); phát động, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023. Tiếp tục phối hợp mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

9. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, góp phần bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng. Triển khai 13 đề tài, đề án gắn với nhiệm vụ được giao, tập trung vào 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp ban đảng, 5 đề tài cấp ban. Tăng cường khảo sát thực tế, đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình thí điểm. Tăng cường hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, các cơ quan xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cộng tác viên có kinh nghiệm quản lý và chuyên môn sâu về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

10. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát một số chuyên đề quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục có hiệu quả tình trạng cán bộ vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Duy trì nền nếp các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức cấp ủy các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, khách quan, công tâm, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần triển khai năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, trong thành tích chung mà đất nước đạt được trong năm 2022, có sự đóng góp tích cực của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Trong đó nổi bật ở các điểm:

Thứ nhất, toàn Ngành tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng.

Thứ hai, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành. Bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thứ ba, trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, toàn Ngành đã tập trung tham mưu cho cấp ủy việc triển khai nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đảng viên.

Thứ tư, việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương đề ra. Tiếp tục tham mưu công tác tinh giản biên chế, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền và tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép trong thời gian trước đây.

Thứ năm, trong xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, toàn Ngành đã bám sát 2 nội dung trọng tâm, 5  đột phá, tiếp tục thực hiện đột phá trong công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài; thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, giới thiệu cán bộ; đào tạo lý luận chính trị; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung… Bước đầu thực hiện nghiêm chủ trương khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm. Kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Kiên trì thực hiện nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ…

Thứ sáu, đã kiện toàn hơn 380 lượt nhân sự thuộc Trung ương quản lý và hơn 7.500 lượt nhân sự thuộc ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương quản lý. Thực hiện tốt công tác tham mưu, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các nhiệm kỳ từ năm 2020-2031, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Thứ bảy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới theo hướng đào tạo cán bộ theo chức danh, vị trí việc làm, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, tăng thời lượng trao đổi, thảo luận và tranh thủ tối đa các nguồn lực trong hợp tác quốc tế.

Thứ tám, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng hơn. Đã hoàn thiện các quy định, quy chế và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ chín, toàn Ngành tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối công tác, lề lối làm việc, chuẩn hóa các quy định, quy trình gắn với cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, phân định rõ trách nhiệm, góp phần ngăn chặn tiêu cực trong công tác cán bộ, đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của Ngành.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung, trong đó: Chủ động tập trung nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác xây dựng Đảng; Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh các biểu hiện suy thoái; tích cực đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Quán triệt và nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế theo vị trí việc làm, có trọng tâm, trọng điểm; Tiếp tục cụ thể hoá việc thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ; Trong công tác cán bộ tập trung: đổi mới nhiều hơn nữa trong công tác đánh giá cán bộ; làm rõ hơn mối quan hệ giữa cấp ủy và người đứng đầu, giữa tập thể và cá nhân trong công tác cán bộ; khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế…; Các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức quan tâm, coi trọng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ tham mưu cấp chiến lược, trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng là rất quan trọng. Cần có yêu cầu chung của Đảng và yêu cầu riêng đối với đội ngũ làm công tác cán bộ...

Đặc biệt, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh “Công tác cán bộ không chỉ là việc chọn người, mà khi cán bộ đó không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chúng ta phải mạnh dạn thay. Mục tiêu không chỉ là chọn được cán bộ tốt, thay được cán bộ dở, mà phải tạo ra sự thống nhất của cả hệ thống”.

Quyết tâm xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh lại 9 kết quả nổi bật trong năm 2022 và 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung trong năm 2023, đã được đồng chí Võ Văn Thưởng nêu lên.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh cần quyết tâm xây dựng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên cũng nổi lên nhiều vấn đề khó, mới từng bước được giải quyết như tổ chức sinh hoạt đảng cho đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù, hoàn cảnh đặc biệt và chi bộ đông đảng viên; sắp xếp, bố trí công tác cho cán bộ bị kỷ luật; giải quyết dứt điểm sai phạm trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, khắc phục hạn chế, có được niềm tin của cán bộ, của nhân dân…

“Kinh nghiệm cho thấy người cán bộ là người đứng đầu các địa phương, tổ chức, đơn vị nếu gương mẫu, công tâm, khách quan, công bằng trong công tác cán bộ thì công tác cán bộ sẽ đạt được yêu cầu đề ra. Làm sao để cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt niềm tin yêu vào đội ngũ cán bộ. Tin vào đội ngũ cán bộ chính là tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, tin vào mục tiêu phát triển của đất nước”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, vẫn còn một số hạn chế như: một số vấn đề mới thí điểm chưa được vận hành thông suốt; một số cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm lại vi phạm kỷ luật, chất lượng làm việc hạn chế. Sau 3 năm thực hiện Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, chúng ta đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo được bước đột biến của cấp ủy tổ chức đảng và trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu. Tuy nhiên tồn tại đâu đó việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, áp đặt ý chí chủ quan, buông lỏng quản lý, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định, quy chế của Đảng. Một số ít cán bộ, lãnh đạo, quản lý chưa thật sự gương mẫu, tìm kiếm cơ hội để đưa người nhà, người thân vào đội ngũ lãnh đạo do mình phụ trách, không đúng quy định, gây tâm tư, bức xúc trong nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ được giao, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục chủ động hơn trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, chiều 28-12, Ban Tổ chức Trung ương đã có cuộc họp với trưởng ban tổ chức các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương để tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng chương trình công tác về tổ chức xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa các cơ quan liên quan để nâng cao chất lượng công tác nhất là công tác xây dựng các đề án; sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng; công tác hoạch định nhân sự để tham mưu bố trí đúng người, đúng việc, bảo đảm yêu cầu của Đảng và niềm tin của Nhân dân; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác...

“Quyết tâm xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đặc biệt nhấn mạnh.

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ trao Huân chương Hồ Chí Minh đối với đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và chúc mừng đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Xúc động chia sẻ cảm xúc vinh dự và tự hào khi nhận được Huân chương Hồ Chí Minh cao quý, đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, với 75 tuổi đời, 55 tuổi đảng có được thành tích như ngày hôm nay là nhờ có sự đùm bọc của nhân dân; sự quan tâm, giúp đỡ, giáo dục, tin cậy của tổ chức đảng; sự chỉ dẫn chân thành của đồng chí, đồng đội, các lớp đàn anh đi trước; sự hợp tác chân thành của đồng chí, đồng nghiệp. Bởi vậy việc nhận được phần thưởng cao quý hôm nay, đồng chí Tô Huy Rứa coi mình là người đại diện thay mặt đồng chí, đồng nghiệp, những người “chung sức, chung lòng” đã cùng đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được Đảng giao.

Đồng chí Tô Huy Rứa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tin cậy của Đảng và Nhà nước. Đồng chí xin hứa dù là cán bộ hưu trí, tuổi cao sức yếu vẫn tiếp tục phấn đấu xứng đáng là một đảng viên của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Mai Văn Chính trao Cờ thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022 gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Nguồn: Tin: Đỗ Anh; Ảnh: Bá Thắng/xaydungdang.org.vn

( https://xaydungdang.org.vn/thoi-su-chinh-tri/hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-nam-2022-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023-18273 )


    Ý kiến bạn đọc