Huyện Hương Sơn tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng
EmailPrintAa
18:06 17/01/2023

Nhìn lại năm 2022, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ huyện Hương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngay từ đầu năm, bám sát chương trình, kế hoạch của huyện và của ngành, Ban Tổ chức Huyện ủy đã xây dựng Chương trình công tác với 19 nhiệm vụ trọng tâm, 37 nhiệm vụ thường xuyên, trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt; triển khai thực hiện các nội dung đề ra, các nhiệm vụ đột xuất do cấp tỉnh yêu cầu đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh; sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, quy định quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế; ban hành 06 quy định, 04 kế hoạch, 02 chương trình hành động, 08 báo cáo sơ, tổng kết các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và nhiều văn bản khác về công tác tổ chức, cán bộ. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo đúng quy định, hướng dẫn. Kịp thời kiện toàn, bổ sung các chức danh cán bộ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý, phân công lại công tác đối với những cán bộ, công chức năng lực hạn chế, uy tín thấp, có sai phạm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được quan tâm; nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực, nổi trội. Công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, bài bản theo lộ trình kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, từng bước đi vào nền nếp.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể và cá nhân sát thực hơn. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tập trung nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp phù hợp, đảm bảo nguyên tắc, yêu cầu theo quy định. Chú trọng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng xuyên suốt, đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, phân tích, chấm điểm theo khung tiêu chí; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, tập thể với kết quả xếp loại cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; mở rộng lấy ý kiến nhận xét của Nhân dân nơi cư trú làm kênh thông tin tham khảo quan trọng để đánh giá, nhận xét cán bộ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên được quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định hỗ trợ một lần đối với 102 đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng (tổ trưởng tổ dân phố) có thời gian công tác từ 15 năm liên tục trở lên đã nghỉ công tác, nhưng chưa được hưởng chế độ từ ngân sách nhà nước. Công tác đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các mặt công tác quản lý đảng viên. Kết nạp 184 đảng viên mới (đạt 122,6% kế hoạch). Sàng lọc, xóa tên, đưa ra khỏi Đảng 25 đảng viên không còn đủ tư cách. Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các đảng bộ tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Việc đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng được quan tâm.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Năm 2022, các cơ quan chức năng đã phối hợp xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 65 đồng chí được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; hiện đang xác minh tiêu chuẩn chính trị 506 đồng chí quy hoạch các chức danh ở cơ sở.

Tuy vậy, công tác tổ chức, cán bộ vẫn còn một số hạn chế: Một số nhiệm vụ mới, do chưa có hướng dẫn, quy định cụ thể từ cấp trên nên khi bắt đầu triển khai thực hiện còn lúng túng. Công tác phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp cơ sở chậm tiến độ theo kế hoạch. Công tác kết nạp đảng mặc dù tiếp tục vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn kết nạp. Việc hướng dẫn cơ sở ban hành văn bản để cụ thể hóa một số văn bản của huyện để tổ chức triển khai thực hiện tại một số đơn vị còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Tổ chức Huyện ủy và các ngành liên quan chủ động nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp của Chương trình hành động số 47-KH/HU, ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Chương trình hành động của tỉnh, của huyện thực hiện các nghị quyết của Trung ương: Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; siết chặt kỷ luật kỷ cương. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; đồng thời nghiên cứu, tham mưu thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc đảng viên; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định...

Phạm Anh Hào (Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy)


    Ý kiến bạn đọc