Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước
EmailPrintAa
15:02 14/06/2017

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng miền để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và mở rộng hợp tác quốc tế.

Thời gian qua, các DNNNN đã có sự phát triển nhanh chóng và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò của các DNNNN trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) được Đảng ta quan tâm là chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

Muốn nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các DNNNN, trước hết phải nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động về vấn đề này. Theo đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là ở các trung tâm lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng... luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội (CT-XH) trong các DNNNN cho chủ doanh nghiệp và người lao động. Cùng với việc quán triệt, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các địa phương đều xác định lấy hiệu quả hoạt động để vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp và người lao động tích cực tham gia vào tổ chức, thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH.

 
Ảnh minh họa.
 

Theo đánh giá của Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đại đa số cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH trong các DNNNN và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Cấp ủy các cấp xác lập chương trình, kế hoạch xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các DNNNN phù hợp với thực tế và tổ chức thực hiện chặt chẽ, cụ thể.

Để nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các DNNNN, các địa phương đều cụ thể hóa thành chỉ tiêu trong nghị quyết của đại hội đảng bộ. Đặc biệt, sau khi Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về việc xây dựng mô hình tổ chức đảng ở khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX), khu kinh tế, cụm công nghiệp, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã sớm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở các KCN, KCX. Đảng ủy các KCN, KCX hướng dẫn các cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc và thực hiện nghiêm quy chế. Nhằm đánh giá đúng kết quả, phát hiện sớm những khó khăn, bất cập để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, định kỳ các tỉnh, thành ủy thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế tại cơ sở.

Một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các DNNNN là TP Hà Nội. Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, Thành ủy Hà Nội đã có Nghị quyết số 09-NQ/TU về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong DNNNN trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020". Sau 5 năm thực hiện, đến nay số lượng, chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên trong các DNNNN trên địa bàn có sự chuyển biến đáng kể. Đảng bộ thành phố đã thành lập mới 748 tổ chức đảng, nâng tổng số các tổ chức cơ sở đảng trong DNNNN trên địa bàn lên 1.535. Công tác phát triển đảng viên mới cũng được Đảng bộ và các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý trong tổng số 4.880 đảng viên mới, có 20 đồng chí là chủ các doanh nghiệp... TP Hồ Chí Minh cũng là một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các DNNNN. 5 năm qua, Đảng bộ các KCN, KCX của TP Hồ Chí Minh đã thành lập 86 chi bộ trong doanh nghiệp ở các khu, trong đó có 33 tổ chức đảng trong doanh nghiệp có hơn 500 lao động, nâng tổng số tổ chức đảng trong DNNNN lên 103 chi bộ (tăng 6 lần so với trước khi có Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư). Ngoài ra, Đảng bộ các KCX và KCN ở TP Hồ Chí Minh còn thành lập 14 chi bộ, với 817 đảng viên đang làm việc trong các DNNNN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa có tổ chức đảng. Đảng bộ các KCN, KCX ở TP Hồ Chí Minh cũng đã kết nạp 938 đảng viên; đặc biệt trong số này có 28 người là giám đốc, chủ tịch HĐQT các doanh nghiệp...

Trong xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các DNNNN, Đảng ta chủ trương không chạy theo số lượng, phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng, tập trung xây dựng cơ sở đảng TSVM. Quán triệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các tỉnh, thành phố yêu cầu các cơ sở đảng, nhất là các chi bộ và tổ chức quần chúng trong DNNNN thường xuyên đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu, bám sát hoạt động của doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy, chất lượng hoạt động, nền nếp sinh hoạt của các tổ chức đảng trong các DNNNN thời gian qua khá tốt, bảo đảm nội dung sinh hoạt theo đúng Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Các chi bộ tập trung lãnh đạo đảng viên rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của doanh nghiệp; tiên phong trong công việc, tạo được uy tín đối với người lao động và chủ doanh nghiệp. Các tổ chức đảng đã lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên trong doanh nghiệp hiểu vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH, quan tâm đến công tác giáo dục công nhân, người lao động về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tích cực lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập cho bản thân, góp phần phát triển doanh nghiệp. Đồng thời các tổ chức đảng cũng đã tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ... Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm cho thấy, các tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập trong các DNNNN đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động chấp hành nghiêm đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Đội ngũ đảng viên cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ doanh nghiệp được quan tâm, số lượng ngày càng tăng và chất lượng được nâng cao.

Thế nhưng thực tiễn ở một số địa phương có nhiều KCN, KCX cũng cho thấy: Việc nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các DNNNN vẫn còn những khó khăn, bất cập. Đáng chú ý là vai trò lãnh đạo của Đảng ủy các KCN, KCX với các chi bộ doanh nghiệp, các đoàn thể CT-XH trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ chưa thật rõ nét. Số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp chưa tương xứng với số doanh nghiệp và người lao động. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ trong doanh nghiệp không đồng đều. Một số chi bộ chưa bám sát và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong DNNNN. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tại các chi bộ chưa đáp ứng kịp yêu cầu thực tiễn. Tại các doanh nghiệp mà bí thư chi bộ không là cán bộ chủ chốt thì vai trò lãnh đạo của chi bộ chưa rõ nét. Chi bộ, chi ủy không được tham gia những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên gặp nhiều khó khăn trong vận động chủ doanh nghiệp chấp hành quy định về pháp luật lao động. Do nhận thức về vai trò, vị trí người đảng viên trong DNNNN của người lao động và đoàn viên, hội viên các tổ chức CT-XH còn hạn chế nên công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn.

Theo quy hoạch của Chính phủ, số lượng các KCN, KCX, doanh nghiệp ngày càng tăng và khả năng thu hút số lượng lao động cũng rất lớn. Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các DNNNN, trước hết, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với chủ doanh nghiệp và người lao động. Phải làm cho chủ doanh nghiệp, người lao động nhận thức đúng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên ở các DNNNN. Thực tế cho thấy, nơi nào, ở đâu cấp ủy, chính quyền địa phương có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư đúng mức, tiến hành kiên trì và có quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thì ở đó chất lượng xây dựng tổ chức Đảng trong các DNNNN được nâng lên.

Mặt khác, hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH trong các DNNNN phải hiệu quả, thiết thực. Mọi chủ trương, nghị quyết, chương trình hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH phải gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, các tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH trong DNNNN cần phải lấy hiệu quả hoạt động của mình để vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp và người lao động. Trong quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, phải tùy vào từng loại hình doanh nghiệp để xác định cho rõ mối quan hệ giữa cấp ủy với người quản lý doanh nghiệp. Mối quan hệ này nếu được giải quyết tốt sẽ là nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển KT-XH của đất nước.

Cùng với phát huy vai trò của chủ doanh nghiệp và người lao động trong nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, các địa phương cần quan tâm hơn đến công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng; phát triển hội viên, đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội CCB trong các doanh nghiệp. Cấp ủy các địa phương tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức Đảng trong các DNNNN trên địa bàn địa phương mình để điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa các quy định, chỉ thị, hướng dẫn để vừa nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong các DNNNN, vừa góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Các cơ quan chức năng cần tiếp tục bám sát các cơ sở doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng ở các DNNNN. Đi cùng với đó, các tỉnh ủy, thành ủy, UBND cần bám sát chủ trương, hướng dẫn của Trung ương để gắn nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các DNNNN với tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp để bảo đảm các KCN, KCX và các doanh nghiệp luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc