Tình hình thực hiện Quy định về đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú tại Hà Tĩnh
EmailPrintAa
14:56 23/10/2018

Tính đến ngày 30/6/2018, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 98.377 đảng viên, trong đó có 30.030 đảng viên, chiếm tỷ lệ 30,52% tham gia sinh hoạt theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”.

Đảng viên sinh hoạt tại Chị bộ 2 Văn Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang tham gia biểu diễn văn nghệ (nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo đánh giá của các cấp ủy đảng, nhìn chung, đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW đã tích cực tham gia sinh hoạt và chủ động đóng góp ý kiến với cho chi bộ, đảng bộ cơ sở về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; đặc biệt là những vấn đề bức xúc ở thôn, tổ dân phố, truyền đạt các thông tin thời sự quốc tế, trong nước, địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua sinh hoạt, đảng viên đã cung cấp thông tin, giải đáp một số thắc mắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi cư trú về những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp nhận những vấn đề bức xúc ở cơ sở, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, nhân dân để kịp thời phản ánh với cơ quan có thẩm quyền; tư vấn những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng tại các thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn. Nhiều đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, có nhiều đóng góp tích cực giúp địa phương, chi ủy và nhân dân nơi cư trú trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị như: Xây dựng nông thôn mới, quỹ khuyến học, ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi của thôn, tổ dân phố, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Các chi ủy chi bộ cơ sở nơi đảng viên cư trú tham gia sinh hoạt đã phối hợp với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác để tiếp nhận, bố trí đảng viên về sinh hoạt, đồng thời thường xuyên nắm tình hình, thông tin kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm cho đảng viên tại các kỳ sinh hoạt. Việc trao đổi thông tin hai chiều giúp cấp ủy nơi đảng viên công tác và nơi cư trú nắm vững tình hình đảng viên. Thông qua ý kiến nhận xét của cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú đã giúp cấp ủy nơi đảng viên công tác đánh giá, xem xét đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đảng viên đúng quy định.

Tuy vậy, sự phối hợp của một số cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú chưa thật sự chặt chẽ, thiếu sự liên lạc thường xuyên. Một số chi ủy chi bộ thôn, tổ dân phố có biểu hiện nể nang nên đánh giá chưa đúng thực chất quá trình đảng viên thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương; việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú còn thiếu thống nhất về cách thức và thời gian; nhiều địa phương chỉ tổ chức sinh hoạt đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW mỗi năm một lần, có những cuộc sinh hoạt còn sơ sài, hình thức.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thực hiện Quy định số 76- QĐ/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Quy định. Cấp ủy cơ sở cần đổi mới cách quản lý, theo dõi, tạo mối liên hệ thật sự gần gũi, gắn bó với đảng viên cư trú; thẳng thắn, khách quan, dân chủ trong đánh giá, nhận xét đảng viên. Cấp ủy nơi cơ quan đảng viên công tác tăng cường phối hợp, liên hệ với cấp ủy nơi đảng viên cư trú để nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý đảng viên. Từ đó, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm của đảng viên đối với địa phương nơi cư trú.

Nguyễn Thị Như Ngọc - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc