Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”
EmailPrintAa
19:57 13/07/2022

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 13-7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Tọa đàm.

Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”.

Dự Tọa đàm có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội…

Với tinh thần thẳng thắn, nói đúng sự thật, các ý kiến tham luận tại Tọa đàm đã nêu những thành tựu, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực trong thời gian qua và những tác động đến vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Toạ đàm cũng hướng tới làm rõ những vấn đề đặt ra về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực; hay những vấn đề đặt ra trong hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng. Các ý kiến cũng bàn luận về các giải pháp để hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước; ngăn chặn tha hóa quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập pháp của Quốc hội...

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Toạ đàm.

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là những nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã tạo nên dấu ấn trong công tác lãnh đạo của Đảng ta. Sau 15 năm thực hiện, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay tiếp tục đặt ra yêu cầu Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nội dung đặc biệt quan trọng. Những ý kiến tham luận tại Toạ đàm hôm nay, với nội dung sâu sắc, phong phú cả về cơ sở lý luận và thực tiễn là tư liệu quý để Tổ Biên tập Đề án tiếp thu, chọn lọc, đưa những nội dung thiết thực, có giá trị vào Báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn: Phan Nam/xaydungdang.org.vn

( http://xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2022/17196/Toa-dam-Tang-cuong-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung.aspx )


    Ý kiến bạn đọc