Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ V
EmailPrintAa
14:56 14/10/2016

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 5 thảo luận đánh giá kết quả công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016; thống nhất ban hành Nghị quyết “về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; bàn kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận hội nghị  

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đánh giá: Trong quý III, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp khắc phục sự cố môi trường biển, tập trung khôi phục phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân bị ảnh hưởng;giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; triển khai có hiệu quả các nội dung xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đảng ủy Khối đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh; xây dựng quy chế phối hợp với Thành ủy Hà Tĩnh, Thị ủy Kỳ Anh trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời triển khai nhiều biện pháp tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm tình hình, dư luận, định hướng tư tưởng, quản lý, giám sát đảng viên, nhất là về việc tham gia các trang mạng xã hội.

Trong quý IV năm 2016, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các đơn vị rà soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. tham mưu thực hiện việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, dân chủ, công bằng; khôi phục sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Bám sát cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã đăng ký về đích năm 2016. Tăng cường cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quan tâm nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, triển khai sâu rộng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 05-KLTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan đơn vị; ban hành Chỉ thị về tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong các cơ quan, đơn vị đối với công tác xây dựng Đảng…

Hội nghị đã thống nhất ban hành Nghị quyết “về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo” với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc tại công sở trang nghiêm, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và kỷ năng nghề nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị lần này cũng đã giới thiệu bổ sung 03 đồng chí: Hà Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào Ban Chấp hành hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Nguyễn Trọng Vân - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


    Ý kiến bạn đọc