Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020
EmailPrintAa
17:11 06/10/2017

Vừa qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội Chi bộ 3 (Đảng bộ Sở Tư pháp)

Trước khi diễn ra đại hội, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy phối hợp với lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt của Chi bộ, Đảng bộ, thông qua lễ chào cờ đầu tháng và giao ban đầu tuần; thông qua việc góp ý các văn kiện Đại hội; thông qua Bản Tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử của Ngành…

Bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cấp trên, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định, trong đó tập trung vào việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020;  Kiểm điểm vai trò, hiệu quả lãnh đạo của chi ủy trong nhiệm kỳ. Các báo cáo này đều bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên và được xây dựng có chất lượng, cụ thể: Về báo cáo chính trị đã đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm đánh giá thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu rõ những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 được các Chi bộ xây dựng vừa cụ thể, vừa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng loại hình chi bộ, trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ đã  đề cao việc tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ qua; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục cụ thể.

Các Chi bộ đã thực hiện việc bầu cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể: 04 Chi bộ có từ 09 đảng viên trở lên đã bầu chi ủy; đối với Chi bộ Phòng Công chứng số 02 có 03 đảng viên nên bầu Bí thư theo quy định.

Có thể khẳng định, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cơ quan nhằm góp phần quan trọng xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thị Hoa Phượng - Sở Tư pháp


    Ý kiến bạn đọc