Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tiếp nhận các tổ chức đảng chi cục thuế cấp huyện
EmailPrintAa
16:45 18/11/2019

Thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và văn bản hướng dẫn Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức đảng chi cục thuế cấp huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức làm việc với Đảng ủy Cục Thuế tỉnh để nắm tình hình, đồng thời phối hợp với các huyện, thành, thị ủy tiến hành các quy trình, thủ tục tiếp nhận 13 tổ chức đảng chi cục thuế các huyện, thành phố, thị xã với tổng cộng 389 đảng viên về Đảng bộ Cục Thuế tỉnh thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Chuyển giao - tiếp nhận Chi bộ Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân

Việc chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã về Đảng bộ Cục Thuế tỉnh nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, nhằm góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo tập trung, toàn diện của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của ngành thuế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhìn chung, các huyện, thành, thị ủy đã quan tâm chỉ đạo tổ chức đảng Chi cục Thuế thực hiện việc bổ sung, rà soát hồ sơ đảng viên trước lúc chuyển giao, tiếp nhận. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao, tiếp nhận, hiện tại Đảng bộ Cục Thuế tỉnh có 490 đảng viên.

Chuyển giao - tiếp nhận Chi bộ Chi cục Thuế huyện Đức Thọ

Thời gian tới, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định, quy chế của Đảng bộ Cục thuế và các nhiệm vụ, chương trình công tác của ngành; giữ mối quan hệ phối hợp thường xuyên với cấp ủy địa phương; chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; quan tâm công tác kết nạp, quản lý đảng viên... Đảng ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 theo kế hoạch được giao, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phan Xuân Bính (Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc