Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 10-NQ/TU
EmailPrintAa
17:12 02/12/2015

Ngày 01/12/2015, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo”, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cho  Bí thư đảng ủy, chi ủy, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh cho 100% cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp, tạo sự thống nhất của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, đảng viên trong việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu chung mà đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Thời gian tới, các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục rà soát, bổ sung các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016; quan tâm thực hiện kịp thời các nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn về công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân, thẩm định, đánh giá chất lượng, phân loại và khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng sinh hoạt chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, hoạt động có nền nếp; thường xuyên quan tâm công tác đảm bảo trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ trong các cơ quan, doanh nghiệp.

                                 Thanh Lâm - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc