Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
EmailPrintAa
15:56 23/01/2018

Sáng ngày 22/01/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao tặng giấy khen cho 14 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017

Theo báo cáo tổng kết, năm 2017, trong bối cảnh có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tổng doanh thu các đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đạt 10.136,6 tỷ đồng, bằng 109%; lợi nhuận đạt 103,8 tỷ đồng, bằng 93%; nộp ngân sách đạt 579,5 tỷ đồng, bằng 95% so với năm 2016; lương bình quân đạt 6,4 triệu đồng/người. Các đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua, hỗ trợ 25 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nhận phụng dưỡng 29 Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ 44,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các cấp ủy đảng trong Khối đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác nội chính, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng và hoạt động các tổ chức đoàn thể; thành lập mới 02 tổ chức đảng; mở 02 lớp đối tượng đảng cho 138 quần chúng ưu tú, 02 lớp đảng viên mới cho 196 đồng chí; kết nạp 204 đảng viên, công nhận 223 đảng viên chính thức; xét tặng Huy hiệu Đảng cho 35 đồng chí... Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 125 tổ chức đảng và 140 đảng viên; giám sát 83 tổ chức đảng và 122 đảng viên; thi hành kỷ luật 25 đảng viên. Công tác xếp loại tổ chức cơ sở đảng gắn chất lượng tổ chức cơ sở đảng với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2017, có 56,5% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại trong sạch, vững mạnh.

Tuy vậy, một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế như: Kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; việc chỉ đạo thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp, liên doanh, liên kết chưa thực sự hiệu quả; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ lẻ, sức cạnh tranh thấp, thiếu tính bền vững; đời sống của một bộ phận người lao động trong các doanh nghiệp còn khó khăn; một số doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác xây dựng Đảng…

Năm 2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường. Rà soát, tiếp thu kiến nghị của các doanh nghiệp để tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu lại doanh nghiệp, liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; xúc tiến mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống cháy nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Phan Xuân Bính - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc