Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý
EmailPrintAa
15:44 05/01/2016

Thực hiện Công văn số 31-CV/BTCTU, ngày 04/11/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2015, Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Đây là sinh hoạt chính trị nghiêm túc, làm rõ ưu, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân nhằm tạo chuyển biến, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng nhà trường phát triển bền vững.
 
Hội nghị kiểm điểm  

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy nêu rõ, trong năm 2015, tập thể cấp ủy, lãnh đạo nhà trường đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bám sát Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, duy trì chế độ thông tin, hội họp, phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên, đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể:

Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua đến tận cán bộ đảng viên, quần chúng. Đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của quê hương đất nước. Tăng cường giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công tác, tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân, với học sinh, sinh viên. Nhờ vậy, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng của nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước; có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm; tận tụy với học sinh, sinh viên và nêu cao tấm gương của nhà giáo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường xác định đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về đào tạo và nghiên cứu khoa học đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng. Năm 2015, tuyển sinh được 2.276 học sinh, sinh viên (trong đó lưu học sinh Lào 469 em; đào tạo nhân lực cho Khu Kinh tế Vũng Áng 183 em); nghiệm thu 07 bộ giáo trình, bài giảng nội bộ, có 01 giáo trình được in để lưu hành trong các trường đại học, cao đẳng; thực hiện 02 đề tài cấp tỉnh; 04 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài cấp trường trọng điểm, cấp trường; 03 đề tài cấp khoa; tổ chức thành công 06 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học với 10 đề tài được chọn báo cáo trong đó có một công trình đạt giải khuyến khích Hội thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh; xuất bản Tạp chí khoa học số 5, số 6 với gần 40 bài được đăng (Tạp chí có chỉ số ISSN); đăng 55 bài ở tạp chí trong và ngoài nước; có 04 báo cáo trình bày tại Hội thảo tại Thái lan và Campuchia.

Về đội ngũ, Trường hiện có 347 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó biên chế: 263, còn lại là lao động hợp đồng; 205 giảng viên và kiêm giảng; 72% giảng viên có trình độ trên đại học; 01 Giáo sư - Tiến sĩ, 01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 16 Tiến sĩ, 127 Thạc sĩ. Hiện đang cử 55 cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu sinh và học chương trình thạc sĩ ở trong nước và nước ngoài.

Về xây dựng cơ sở vật chất, Đảng uỷ đã chỉ đạo Nhà trường đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học như: phòng học tin học, ngoại ngữ chất lượng cao, sách và thư viện kỹ thuật số, phòng hội thảo khoa học, các thiết bị, máy móc đáp ứng phục vụ công tác đào tạo và làm việc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh) được Đảng ủy  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các đoàn thể phát huy tốt vai trò, vị trí của mình, trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích thực hiện các phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe của nhà trường.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở đơn vị, Đảng ủy đã chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch và phong trào thi đua và sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đảng bộ; chỉ đạo xây dựng, thực hiện những chuẩn mực đạo đức nhà giáo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của nhà trường.

Về kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy đã tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết, phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo Báo cáo kiểm điểm và các ý kiến phát biểu cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy và Ban Giám hiệu nhà trường, như: việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy chưa thường xuyên; một số đồng chí trong cấp ủy làm việc vẫn chưa đều tay, chưa đầu tư thời gian thỏa đáng cho công tác Đảng; chưa thật năng động, sáng tạo; trong phê bình và tự phê bình có đôi lúc chưa thẳng thắn với đồng chí của mình; chưa quyết liệt trong chỉ đạo học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã thống nhất các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trên nêu trên:

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quan tâm xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

Hai là, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng đào tạo của Đảng bộ Trường khóa II, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trong hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 64-KL/TW; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; củng cố những tổ chức đảng yếu kém; đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh việc phát triển đảng viên mới, đặc biệt đối với đảng viên là học sinh, sinh viên. Chỉ đạo rà soát quy hoạch cán bộ để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho sự phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

Bốn là, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và người đứng đầu các đơn vị; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá kịp thời, nhất là trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Năm là, tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ, ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ, chỉ đạo nhà trường có nhiều biện pháp tích cực hơn, mạnh mẽ hơn như: thi, kiểm tra ngoại ngữ, tin học, bài báo khoa học là các chỉ tiêu bắt buộc cho cán bộ giáo viên để họ đủ điều kiện đi học trong và ngoài nước.

Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát hướng vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các mũi đột phá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, thực hiện tốt hơn công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thọ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đánh giá: Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường đã kiểm kiểm đầy đủ các nội dung theo yêu cầu đặt ra. Hội nghị thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, các ý kiến góp ý đúng trọng tâm và các đồng chí được góp ý đã có ý thức cầu tiến, lắng nghe, tiếp thu để khắc phục hạn chế. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã khắc phục, đưa Trường phát triển cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ cán bộ giảng viên. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần phấn đấu quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ, mở thêm được nhiều mã ngành đào tạo mới, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn; duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tăng cường khối đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy khối đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Nguyễn Thị Thoa - Trường Đại học Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc