Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
EmailPrintAa
14:56 29/07/2019

Sáng ngày 25/7/2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cá nhân được vinh danh

Theo báo cáo và các ý kiến tham luận, trong 03 năm qua, Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức học tập, triển khai kịp thời, nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW với những cách làm phong phú, đa dạng. Từ năm 2016 đến tháng 6/2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nay là Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã mở 05 hội nghị với 1.662 lượt cán bộ cốt cán tham gia; chỉ đạo cơ sở tổ chức 297 hội nghị với 33.008 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Nhiều đơn vị đã mời giảng viên cao cấp từ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt chuyên đề.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 31 văn bản cụ thể hóa, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp ủy, đơn vị đã có nhiều hình thức động viên cán bộ, đảng viên, người lao động làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như tham gia các chương trình nhân đạo, hỗ trợ người nghèo; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; triển khai cho đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm; tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt, học tập chính trị sâu rộng và có sức lan toả lớn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy cơ sở đã tuyên dương 169 tập thể và 736 cá nhân điển hình tiên tiến. Tổ chức Đoàn thanh niên tuyên dương 06 tập thể, 48 cá nhân. Năm 2016, Đảng ủy Khối tổ chức tuyên dương 60 tập thể, cá nhân điển hình, trong đó 01 cá nhân được vinh danh điển hình của tỉnh và toàn quốc; năm 2018 tổ chức Đoàn báo công và vinh danh 02 tập thể, 25 cá nhân.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; một số vấn đề nảy sinh về tư tưởng, hiện tượng tiêu cực được phát hiện, xử lý kịp thời.

Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại đơn vị mình, đồng thời đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường tổ chức nói chuyện chuyên đề về Bác; chú trọng xây dựng, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; xây dựng phim tài liệu tuyên truyền, phát huy kênh tuyên truyền qua mạng xã hội...

Đồng chí Võ Hồng Hải phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ Khối. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị tại Đảng bộ Khối với nhiều cách làm sáng tạo đã nâng cao hiệu quả trong học tập làm theo Bác. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế, như: Chưa lan tỏa được nhiều tấm gương học tập làm theo Bác; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa cao. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong kế hoạch, chương trình hành động. Mỗi tổ chức, cá nhân cần nỗ lực, chủ động tìm ra những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp, thiết thực về nội dung học tập và làm theo Bác để thực hiện. Các đơn vị tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ; quan tâm khuyến khích mỗi tổ chức, cá nhân tiếp tục sáng tạo, có cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; có tiêu chí để đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác, kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng điển hình, cũng như phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, yếu kém về nhận thức và hành động; đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua trên các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã đề ra, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã vinh danh 47 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; trong đó 05 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu trình cấp tỉnh xét vinh danh.

Phan Xuân Bính - Trần Đức Thuận


    Ý kiến bạn đọc