Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho đội ngũ cán bộ cốt cán
EmailPrintAa
16:40 25/07/2017

Sáng ngày 24/7/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ cốt cán gồm các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, giám đốc, phó giám đốc, báo cáo viên của cấp ủy cơ sở trực thuộc. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Hội nghị.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin một số nội dung quan trọng về tình hình chính trị, kinh tế nổi bật của thế giới, trong nước và của tỉnh trong thời gian qua, dự báo tình hình thời gian tới. Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí nhấn mạnh các nội dung: Quan điểm chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 căn cứ vào tình hình, điều kiện của Đảng bộ Khối, trong đó chú trọng các giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị nắm vững nhưng nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5; bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động và quần chúng nhân dân về chủ trương, chính sách về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là tạo mọi điều kiện phát triển, phát huy thế mạnh và tiềm năng của kinh tế tư nhân, hạn chế những mặt tiêu cực của nó; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Phan Xuân Bính - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc