Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng
EmailPrintAa
15:14 22/03/2017

Sáng ngày 22/3/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.
 

 

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên dự tập huấn

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhất là đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên trong tuyên truyền. Đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng đã góp phần phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng doanh nghiệp ổn định và phát triển; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên vẫn còn bất cập. Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của một số báo cáo viên còn hạn chế, nhất là cấp cơ sở; công tác tổ chức, quản lý đội ngũ chưa thật sự chặt chẽ…

Trong thời gian 01 buổi, hơn 100 đại biểu dự hội nghị đã được đồng chí Giám đốc Trung tâm Công tác thông tin Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu một số kinh nghiệm khi tuyên truyền nghị quyết của Đảng; nội dung, phương pháp chuẩn bị đề cương, phương pháp trình bày bài tuyên truyền miệng; nắm dư luận xã hội và xử lý điểm nóng. Các đại biểu còn được cung cấp, trao đổi thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới. 

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và chất lượng đội ngũ báo cáo viên, thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động một cách đầy đủ, kịp thời. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên đảm bảo số lượng, chất lượng, hoạt động có hiệu quả; luôn chủ động, nhạy bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần định hướng dư luận, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển của doanh nghiệp.

                               Nguyễn Thanh Lâm (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc