Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả
EmailPrintAa
10:02 02/03/2017

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 70 tổ chức cơ sở sở đảng, trong đó có 30 đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở với 3.838 đảng viên; có 02 tổ chức đoàn thể trực thuộc: Đoàn Thanh niên có 51 tổ chức cơ sở,  3.090 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở có 14 tổ chức hội, 393 hội viên. Thời gian qua, cùng với tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Khối đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 

Hội nghị tổng kết tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối. Để thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập 04 khối tổ chức cơ sở đảng (Khối Tài chính - Ngân hàng, Khối Công nghiệp - Xây dựng, Khối Nông lâm - Thủy sản và Khối Thương mại - Dịch vụ), phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, hằng quý tổ chức hội nghị giao ban để nghe ý kiến cơ sở, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hằng tháng, Đảng ủy Khối định hướng các nội dung, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành dự sinh hoạt với các chi bộ tại cơ sở, qua đó chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng lên, vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ được được khẳng định rõ nét.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện công tác tổ chức cán bộtheo đúng quy trình, mở rộng dân chủ, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, tăng cường quản lý đảng viên. Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhận xét, đánh giá 38 cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm; bổ sung 75 đồng chí vào cấp ủy cơ sở; cử 44 đồng chí cán bộ Đảng ủy Khối và lãnh đạo cơ sở học cao cấp lý luận chính trị, 13 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, 04 đồng chí học Thạc sỹ, 03 đồng chí học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính; mở 22 lớp đối tượng đảng cho 2.144 quần chúng; kết nạp 1.797 đảng viên; mở 17 lớp đảng viên mới cho 1.510 đảng viên mới, 21 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 2.300 lượt cán bộ tham gia. Đến nay, đã xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đủ số lượng, đủ tiêu chuẩn, cơ bản khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ trong đơn vị. Nhìn chung, số cán bộ đề bạt, bổ nhiệm trong thời gian qua đã phát huy tốt năng lực, sở trường trên các vị trí được đảm nhiệm, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành văn bản hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2010 đến năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức 25 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 86 tổ chức đảng và 128 người đứng đầu trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh và Đảng bộ Khối; đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tự kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng của mình báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với 285 tổ chức đảng và 1.180 lượt đảng viên.

Các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối và tình hình thực tiễn của đơn vị, xây dựng và ban hành chương trình công tác, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình thực tế của các doanh nghiệp. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong hoạt động doanh nghiệp ngày càng được khẳng định; cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người lao động, các doanh nghiệp trong Khối có doanh thu tăng bình quân trên 17%/năm; lợi nhuận tăng bình quân gần 16%/năm; nộp ngân sách: Năm 2010 đạt 192 tỷ đồng, năm 2016 đạt 619,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động: Năm 2010 đạt 3,6 triệu đồng/người/tháng, năm 2016 đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức bộ máy của một số đơn vị trong Khối còn một số hạn chế: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động của các đoàn thể còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có đơn vị, có thời điểm chưa nghiêm, chưa thật sự hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao…

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và của các tập đoàn, tổng công ty về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng. Thực hiện nghiêm túc, triệt để các nguyên tắc trong xây dựng đảng, trong đó chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò của cấp ủy, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát. Chấp hành nghiêm túc, kịp thời sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên thực hiện việc đối thoại với người lao động, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời có hình thức, cơ chế để đảng viên và người lao động bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của mình thông qua sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể.

Phan Xuân Bính - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc