Hà Tĩnh tăng cường công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước
EmailPrintAa
15:13 14/12/2018

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh được thành lập vào tháng 7 năm 2009, hiện có 71 tổ chức cơ sở sở đảng trực thuộc, trong đó có 70 tổ chức đảng trong doanh nghiệp (15 doanh nghiệp Nhà nước; 15 doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối trên 51%; 03 doanh nghiệp Nhà nước sở hữu dưới 50% vốn điều lệ; 01 doanh nghiệp có vốn liên doanh với nước ngoài; 36 doanh nghiệp cổ phần 100% vốn người lao động và doanh nghiệp tư nhân, 01 tổ chức cơ sở đảng hành chính; tổng cộng có 3.934 đảng viên. Thời gian qua, công tác xây dựng và phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Bám sát Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân”; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng quy chế hoạt động cấp ủy, quy chế phối hợp; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh; đề ra nhiều giải pháp xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các tổ chức đảng ngoài khu vực Nhà nước.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy Khối đã thành lập 13 tổ chức cơ sở đảng; kết nạp 454 đảng viên, trong đó có 04 đảng viên là chủ doanh nghiệp.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động, cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp cổ phần, tư nhân. Một số cấp ủy đã chủ động trao đổi với lãnh đạo, hội đồng quản trị doanh nghiệp về công tác tổ chức, cán bộ; tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Sao Mai

Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc Đảng bộ Khối luôn giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nộp ngân sách Nhà nước và từng bước nâng cao thu nhập của người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn khó khăn, hạn chế: Một số tổ chức đảng còn lúng túng trong xác định nội dung và phương thức hoạt động; chưa thường xuyên tuyên truyền đối với chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân; chưa thực sự chú trọng công tác công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, người lao động; việc tổng kết rút kinh nghiệm chưa được quan tâm đúng mức. Một số tổ chức Đảng chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, cá biệt có nơi chỉ tồn tại một cách hình thức; cấp ủy và cán bộ làm công tác đảng đều kiêm nhiệm, điều kiện hoạt động còn khó khăn.

Từ thực tiễn nêu trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm về xây dựng đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước:

Một là, cấp ủy các cấp phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nắm tình hình thực tế tại doanh nghiệp; tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức về vai trò, sự cần thiết thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, trực tiếp gặp gỡ chủ doanh nghiệp để vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận.

Hai là, thường xuyên tiến hành rà soát, thống kê số lượng đảng viên trong doanh nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp và đảng viên hiểu, nhận thức được mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Ba là , các tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải bám sát hoạt động của các đơn vị, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đảng, đoàn thể phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên. Tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thường xuyên hướng dẫn nội dung, trau dồi kỹ năng, phương pháp hoạt động, chăm lo cho cán bộ làm công tác đảng trong các doanh nghiệp.

Bốn là, để làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, cấp ủy cần bám sát, chỉ đạo cụ thể tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, thông qua các tổ chức đoàn thể để bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên, hội viên, người lao động hiểu về Đảng và phấn đấu vào Đảng. Trước hết là ưu tiên cán bộ công đoàn, cán bộ quản lý lao động trực tiếp, gắn bó lâu năm với doanh nghiệp.

Năm là , thực hiện chủ trương nhất thể hóa các chức danh, cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu. Định kỳ cấp ủy làm việc với ban chấp hành các tổ chức đoàn thể để nghe báo cáo về tình hình hoạt động, xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động đúng hướng, hiệu quả.

Phan Xuân Bính - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc