Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh
EmailPrintAa
16:31 13/06/2017

Thời gian qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.
 
Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

Kế thừa kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện nghị quyết cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ chủ chốt các phòng, văn phòng thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên cấp mình. Sau học tập, quán triệt, từ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến cấp ủy cơ sở đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cán bộ chủ trì các cấp trong Đảng bộ xây dựng kế hoạch hành động, đảng viên cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất, lối sống, không suy thoái, không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kết hợp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và cầu thị, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân của những khuyết điểm và quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân về những vấn đề còn tồn tại.

Sau hội nghị kiểm điểm, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến hành kiểm điểm tự phê bình tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 nghiêm túc, đúng quy trình và tiến hành gợi ý kiểm điểm 04 đảng ủy cơ sở và 20 cá nhân. Thông qua sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các tập thể và cá nhân đã tập trung làm rõ những khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó xác định ý thức trách nhiệm, xây dựng kế hoạch để khắc phục, sửa chữa.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau:

Một là: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,  xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, điều lệnh Quân đội và quy định của đơn vị.

Hai là: Tập trung xây dựng các đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phù hợp với từng loại hình chi bộ, đảng bộ. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý, nói không đi đôi với làm. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có chính sách phù hợp để khuyến khích động viên cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Ba là: Gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Rà soát, bổ sung chương trình hành động của tập thể, kế hoạch của cá nhân trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là đối với những tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, cảng biển, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại Khu kinh tế Vũng Áng và lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm. Gắn công tác kiểm tra giám sát với công tác quản lý cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Năm là: Chủ động phối hợp lấy ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương trong đánh giá, nhận xét đội ngũ cán bộ công tác tại các đơn vị cơ sở. Phát huy dân chủ và vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng bộ và đơn vị.

Đặng Thái Mai - Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh


    Ý kiến bạn đọc