Một số giải pháp phát triển đảng viên trong doanh nghiệp
EmailPrintAa
17:41 09/03/2022

Xác định công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm củng cố, bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên.

Đảng ủy Khối tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 110 tổ chức cơ sở đảng, 8.377 đảng viên; trong đó có 40 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, 3.516 đảng viên (32 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước, 3.124 đảng viên; 08 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần, tư nhân, 392 đảng viên).

Quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết số 07- NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 08 - NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn; hằng năm ban hành kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng quan tâm công tác phát triển đảng.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trạm đường sông số 2 - 3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh

Trong hai năm 2020 - 2021, đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp cho 659 quần chúng, trong đó 184 quần chúng trong doanh nghiệp; kết nạp 517 đảng viên, trong đó 171 đảng viên trong doanh nghiệp (vượt chỉ tiêu đề ra).  Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng từng bước được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Nhìn chung, đội ngũ đảng viên mới có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Phòng giao dịch I, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh.

Tuy vậy, một số doanh nghiệp địa bàn hoạt động và nơi cư trú của công nhân phân tán… dẫn đến khó khăn trong công tác vận động, bồi dưỡng người lao động phấn đấu vào Đảng. Một số chủ doanh nghiệp, cấp ủy trong doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên. Một số tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp chưa phát huy tốt vai trò, chức năng trong công tác tham mưu xây dựng Đảng, đoàn thể, trong đó có việc thuyết phục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Một bộ phận người lao động chủ yếu quan tâm đến việc nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, chưa mặn mà với các hoạt động công tác Đảng, đoàn thể, do vậy, lực lượng người lao động trong các doanh nghiệp rất lớn nhưng việc phát triển đảng viên hằng năm chưa nhiều.

Để đạt được chỉ tiêu về kết nạp đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chỉ tiêu năm 2022 kết nạp 250 đảng viên, trong đó 110 đảng viên trong doanh nghiệp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trong doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ người lao động, trong đó cần tập trung các giải pháp sau:

Một là , tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng nói chung, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng; xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện. Xác định công tác phát triển đảng là một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng, quê hương, đất nước... cho người lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng; nâng cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ba là , tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng viên theo kế hoạch của Đảng ủy Khối, cấp ủy trong các doanh nghiệp cụ thể hóa kế hoạch phát triển đảng viên cho phù hợp; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, lựa chọn những người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích vào Đảng đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào của cơ quan, đoàn thể. Coi trọng cả số lượng và chất lượng, không vì số lượng và giảm chất lượng đảng viên mới.

Bốn là , lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức phát động thi đua, tích cực thực hiện việc chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên... nhằm thu hút, tăng cường lực lượng; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên.

Năm là , tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên mới; thực hiện tốt việc kiểm tra, nhận thức đối với quần chúng khi xét kết nạp Đảng. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Phan Xuân Bính, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc