Một số kinh nghiệm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh
EmailPrintAa
14:44 26/09/2018

Đảng bộ Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, có 04 chi bộ trực thuộc, tổng cộng 31 đảng viên. Ngành nghề chính của Công ty là kinh doanh lương thực, nông sản, vật tư nông nghiệp. Thời gian qua, Đảng bộ Công ty chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Công ty tham gia tài trợ tổ chức Tết Lấp lỗ năm 2018 cho bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK, ngày 13/3/2018 của Đảng ủy Khối về sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, Đảng ủy Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo sinh hoạt chi bộ sát với tình hình của đơn vị, tăng cường sinh hoạt chuyên đề.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của chi bộ; thấy rõ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo định hướng của Đảng ủy Công ty, các chi bộ đề ra nội dung sinh hoạt hàng tháng. Trước lúc tổ chức sinh hoạt chi bộ, cấp ủy trao đổi thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy; trong sinh hoạt luôn phát huy dân chủ, tính tiền phong gương mẫu, ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: “Đảng ủy Công ty phân công các đồng chí Đảng ủy viên hàng tháng dự sinh hoạt với các chi bộ; phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đã chú trọng việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thông tin thời sự cho đảng viên, chọn lọc nội dung, thông tin gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, nêu rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; tiến hành tự phê bình và phê bình. Qua đó đề ra biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng. Chi bộ biểu dương những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc; nắm tâm tư, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đảng viên”.

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt nhiều chuyên đề, như: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp”, “Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh”, “Công tác phát triển đảng viên”, “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”,… Thông qua sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy, đảng viên từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, giúp nhau cùng tiến bộ. Năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, bí thư chi bộ được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty luôn vượt kế hoạch đề ra: Năm 2016 doanh thu 900 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 05 triệu đồng/người/tháng; năm 2017 doanh thu 621 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 5,5 triệu đồng/người/tháng; sáu tháng đầu năm 2018 doanh thu 346 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 5,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh với nhiều hoạt động thiết thực, như: Tặng quà cho đối tượng chính sách, trồng cây xanh và hỗ trợ lương thực cho đồng bào Dân tộc Chứt tại Bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê)... Từ năm 2013 đến nay, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tôn vinh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ luôn được xếp loại trong sạch, vững mạnh, trong đó có 03 năm là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; năm 2017 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”.

Chi bộ Văn phòng Công ty tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Từ thực tiễn hoạt động thời gian qua, Đảng ủy Công ty rút ra một số kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng nói chung, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng:

Một là, nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, về những điều đảng viên không được làm; các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Hai là, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy đảng nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Nắm và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ.

Ba là, thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bốn là, rà soát, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy; tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên, đảng viên. Tạo điều kiện phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm là, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; kịp thời khen thưởng, động viên người tốt việc tốt, phên phán những hành vi, biểu hiện lệch lạc.

Phan Xuân Bính - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc