Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo năm học 2016 - 2017
EmailPrintAa
15:45 12/08/2016

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức họp bàn về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017.

 

 

                                           Các đại biểu dự họp

 

Theo báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, năm học 2015 - 2016, ngành Giáo dục Can Lộc đạt kết quả khá tốt. Toàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân và các bậc phụ huynh, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Can Lộc tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được tăng cường, toàn huyện xây dựng mới 68 phòng học, phòng chức năng, 20 thư viện trường tiểu học, trung học cơ sở, các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học với tổng kinh phí hơn 82 tỷ đồng; toàn huyện có thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác quy hoạch trường lớp thực hiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và lâu dài. 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, 78,6% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 trung học phổ thông; có 1.675 em đạt học sinh giỏi huyện, 343 em đạt học sinh giỏi tỉnh, 23 em đạt học sinh giỏi quốc gia. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được chú trọng. Phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng, huy động nhiều nguồn lực đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục - đào tạo còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục giữa các trường, vùng miền chưa đồng đều; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất một số trường học xuống cấp; công tác giáo dục, hướng nghiệp, phân luồng học sinh chưa đạt yêu cầu đề ra; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một số học sinh chưa nghiêm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu ngành Giáo dục tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII gắn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXV, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các chủ trương, chính sách các cấp về giáo dục - đào tạo. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, xây dựng phòng học bộ môn, phòng chức năng, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cảnh quan các trường học xanh, sạch, đẹp. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phát huy thành tích mũi nhọn; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học trong các bậc học. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; triển khai thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục các bậc học, làm tốt công tác phân luồng sau tốt nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hành chính ngành giáo dục. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững về năng lực quản lý. Tổ chức khảo sát đánh giá năng lực cán bộ quản lý, giáo viên các trường, trên cơ sở đó thực hiện tốt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thay thế những cán bộ quản lý không đáp ứng yêu cầu. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, các bậc phụ huynh cũng như quan tâm đến giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học sinh. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

Võ Quang Đạt


    Ý kiến bạn đọc