Can Lộc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
EmailPrintAa
17:25 04/05/2022

Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới”.

Các đại biểu dự Hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong triển khai thực hiện, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, chỉ đạo tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động. Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Nhìn chung, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên các loại hình. Đẩy mạnh công tác tự phê bình, phê bình, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy đảng quan tâm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã đem lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ năm 2017 đến năm 2021, người dân đóng góp 301,33 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; hiến gần 380.000 m 2 đất và tài sản trên đất, hơn 400.000 ngày công, góp phần đưa Can Lộc trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, vượt kế hoạch 01 năm, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản các cấp về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại một số địa phương, đơn vị chưa sâu rộng. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về dân chủ và thực hành dân chủ còn hạn chế. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị cơ sở đạt hiệu quả chưa cao.

Khen thưởng các tập thể xuất sắc

Hội nghị đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU thời gian tới, trọng tâm là quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận các cơ quan nhà nước, trọng tâm là nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia quy trình xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách địa phương; xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, hương ước, quy ước ở cơ sở và vai trò giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quy định. Tiếp tục xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực xã hội và sức dân, đảm bảo dân chủ, tôn trọng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các tầng lớp Nhân dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân; quan tâm làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; nừng bước đưa việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đi vào nề nếp và hiệu quả cao hơn…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Võ Quang Đạt (Văn phòng Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc