Can Lộc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
EmailPrintAa
15:05 28/03/2017

Chiều ngày 27/03/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (Chỉ thị 17-CT/TW) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” (Nghị quyết 19-NQ/TW).
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Sau khi có kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập, tuyên truyền, tổ chức thực hiện. Đội ngũ báo cáo viên cấp ủy thường xuyên được kiện toàn. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên cấp ủy huyện và cơ sở; chế độ chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động cho báo cáo viên được đảm bảo. Phương thức tuyên truyền miệng được đổi mới theo hướng bám sát cơ sở, chuyển tải kịp thời các chủ trương, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong 10 năm qua, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện truyền đạt cho trên 1.600 lớp với trên 400.000 lượt người tham gia; báo cáo viên cấp xã, thị trấn truyền đạt cho trên 3.200 lớp với trên 900.000 lượt người tham gia. Công tác tuyên truyền miệng đã góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở ngày càng được củng cố; nhân dân phấn khởi tham gia vào các phong trào thi đua.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, nhìn chung, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được các cấp thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định của Luật Đất đai 2013; việc sử dụng đất được thực hiện đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết nói trên vẫn còn một số hạn chế: Việc cung cấp thông tin thời sự chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong nước, quốc tế, trong tỉnh, đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch, về chính sách, pháp luật… của đội ngũ báo cáo viên chưa được thường xuyên. Công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai chưa được quan tâm; một số hồ sơ chưa được giải quyết kịp thời, chậm phát đổi giấy chứng nhận quyền sử dung đất cho các hộ dân; vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép...

Thời gian tới, các cấp ủy huyện Can Lộc sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chủ động nắm dư luận xã hội để có sự định hướng tuyên truyền một cách kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân; tùy theo chủ đề, một số cuộc tuyên truyền sẽ mở rộng thành phần, tăng cường trao đổi giữa báo cáo viên với người nghe. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai; nâng cao năng lực quản nhà nước, cải cách hành chính về thủ tục đất đai. Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn phù hợp với Luật Đất đai, đồng thời quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất đai. Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách về tích tụ, chuyển đổi ruộng đất để các tổ chức, cá nhân liên kết hoặc thuê đất sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Võ Quang Đạt - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc