Huyện  Kỳ Anh tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
EmailPrintAa
16:10 05/09/2016

Huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2015.
 
Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho 14 tập thể tiêu biểu  

Theo báo cáo tổng kết, trong những năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã đề ra kế hoạch và biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hướng dẫn các xã, các ngành triển khai thực hiện Phong trào. Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển. Các phong trào: Xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hoá; xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; xây dựng cơ quan văn hoá, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,... đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Qua đó có tác dụng to lớn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc. Năm 2005 toàn huyện có 65,2% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đến nay toàn huyện có 82,1% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 116/157 thôn văn hóa (đạt 73,9%). Xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu trên các mặt như: gia đình có nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, hòa thuận; gia đình vượt khó vươn lên; gia đình làm kinh tế giỏi tham gia tốt công tác xã hội hóa; gia đình hiếu học; gia đình trẻ hạnh phúc… Các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và những yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  ở huyện Kỳ Anh vẫn còn những hạn chế nhất định: Tỷ lệ thôn đạt chuẩn văn hóa chưa cao; một số xã, nhất là xã miền núi phong trào còn hạn chế. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở các xã và ở cấp ủy, ban cán sự thôn xóm chưa đồng đều. Có nơi phong trào chưa có chiều sâu, còn mang tính hình thức. Việc xã hội hóa, kêu gọi sự hỗ trợ đóng góp kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa còn gặp khó khăn, chưa xây dựng được cơ chế chính sách cho việc đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến thôn xóm.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, với mục tiêu làm cho Nghị quyết ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, thời gian tới, huyện Kỳ Anh tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trọng tâm là tăng cường nguồn lực từ ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá nhằm đẩy mạnh việc xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao từ huyện đến cơ sở, góp phần tích cực xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” rộng khắp, hiệu quả, chất lượng ở các địa bàn. Xây dựng phong trào “Người tốt, việc tốt”. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”. Phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng.

 Tại hội nghị tổng kết, huyện Kỳ Anh tặng giấy khen và tôn vinh 14 tập thể, 09 cá nhân và 32 Gia đình Văn hóa tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2015.

 Trần Mạnh Hải - Đài TT-TH  huyện Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc