Huyện ủy Đức Thọ quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW và triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
EmailPrintAa
16:29 29/06/2018

Chiều ngày 27/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cho đội ngũ cán bộ cốt cán, cán bộ làm công tác tôn giáo toàn huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Diệu, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nguyên Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật thể hiện nhất quán chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, gồm 09 chương, 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Nội dung của Luật khắc phục được những tồn tại, bất cập của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Tiếp đó, đồng chí Võ Công Hàm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW. Hiện nay, Đức Thọ có 02 tôn giáo lớn hoạt động Thiên chúa giáo và Phật giáo, trong đó 14/28 xã, thị trấn có đồng bào theo đạo Công giáo với 04 giáo xứ, 20 giáo họ, 01 dòng tu, 9.876 tín đồ, 72 đảng viên gốc giáo sinh hoạt ở 13 chi bộ cơ sở, có 592 cán bộ thôn xóm, xã, huyện là người Công giáo. Về Phật giáo, có trên 1.567 phật tử sinh hoạt tại 13 chùa trên địa bàn. Tình hình tôn giáo thời gian qua trên địa bàn cơ bản ổn định; các chủ trương của Đảng, chính sách phát luật nhà nước về công tác tôn giáo được các Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện, nhất là tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần, quyền tự do tín ngưỡng nhân dân, các lễ hội truyền thống của dân tộc, lễ hội tôn giáo được tổ chức theo quy định, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các tổ chức Đảng, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, các tôn giáo, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Phan Tiến Đạt - Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc