Thị xã Hồng Lĩnh thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
EmailPrintAa
11:18 28/01/2019

Xác định việc thực hiện các Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, thời gian qua, các cấp ủy thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết

Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt các nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Trên cơ sở nội dung nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã xây dựng Kế hoạch số 43-KH/ThU, ngày 04/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 50-KH/ThU, ngày 23/7/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án, đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ phường, xã, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện.

Sau hơn 01 năm thực hiện, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được một số kết quả bước đầu:

Thứ nhất , Ban Thường vụ Thị ủy đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên; kiện toàn, sáp nhập một số ban chỉ đạo, đoàn công tác.

Thứ hai , phê duyệt Đề án của 06 phường, xã; Đề án của Ủy ban nhân dân thị xã; Đề án sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao và Du lịch; Đề án về phát triển giáo dục và đào tạo thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đề án sáp nhập các trường liên cấp trung học cơ sở và trường tiểu học trên địa bàn; thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trương sáp nhập Trường trung học phổ thông Hồng Lam vào Trường trung học phổ thông Hồng Lĩnh, lộ trình thực hiện từ năm học 2019 - 2020; chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Thị ủy; Đề án thành lập cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ ba , chỉ đạo rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức đoàn thể, phòng, ban, đơn vị. Hiện nay, 04 đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh) và 70% phòng, ban của Ủy ban nhân dân Thị xã chỉ bố trí 01 cấp phó. Chuyển nhiệm vụ công tác nội chính từ Văn phòng Thị ủy về Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Thực hiện sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao và Du lịch thành Trung tâm Thông tin - Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh; hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên thị xã Hồng Lĩnh vào Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh .

Thứ tư , thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, đã giảm được 32 người, gồm: 01 hợp đồng 68, 25 viên chức giáo dục, 02 viên chức y tế và 04 cán bộ phường, xã; giảm 12 trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể, trường học. 100% phường, xã đã thực hiện sáp nhập Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành Văn phòng cấp ủy, chính quyền; sáp nhập các hội Chữ thập đỏ, Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin thành Hội Chữ thập đỏ và các hội xã hội.

Các nội dung trên bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Thị xã đến cơ sở; giảm bớt các đầu mối, khâu trung gian, thực hiện công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và góp phần tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước cho bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp; chuyển một số đơn vị sự nghiệp sang hoạt động tự chủ về kinh phí, nhằm thực hiện một trong 03 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định.

Nhiệm vụ trước mắt còn nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng tổ chức thực hiện. Thời gian tới, nếu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt “Đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Hồng Lĩnh”, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ chỉ đạo thực hiện theo lộ trình: Sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thị ủy; cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) thành một cơ quan. Nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; giảm 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; thực hiện những phòng, ban có 07 biên chế trở xuống chỉ bố trí 01 cấp phó, từ 08 biên chế trở lên bố trí không quá 02 cấp phó; vận động sáp nhập 04 hội cấp thị (Chữ thập đỏ, Người mù, Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Nạn nhân chất độc Điôxin) thành một tổ chức hội, đồng thời vận động sáp nhập đối với các hội xã hội khác, như: Hội Thanh niên xung phong, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Kho học kỹ thuật... Thực hiện nghiêm chủ trương giảm tối thiểu 10% biên chế giai đoạn 2016 - 2021. Đến năm 2021, giảm 3/27 (11,1%) đơn vị sự nghiệp công lập toàn Thị xã; giảm 122 biên chế sự nghiệp so với năm 2015. Có 02 (8,3%) đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần về kinh phí. Thực hiện sáp nhập các trường trung học cơ sở và trường tiểu học phường Đậu Liêu và xã Thuận Lộc thành trường liên cấp; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chủ trương sáp nhập Trường trung học phổ thông Hồng Lam vào Trường trung học phổ thông Hồng Lĩnh trong năm học 2019 - 2020. Đến năm 2021, số lượng cán bộ, công chức mỗi phường 18 người, xã Thuận Lộc 17 người, số người hoạt động không chuyên trách còn 08 người. Thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã từ 1 - 2 đơn vị. Thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; phấn đấu đến nhiệm kỳ 2019 - 2020 có từ 30 - 40% số chi bộ, thôn, tổ dân phố. Đến năm 2020, mỗi thôn, tổ dân phố chỉ còn 07 người phụ trách các công việc ở thôn, tổ dân phố (trong đó có 02 người hoạt động không chuyên trách).

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế có những vướng mắc, khó khăn nhất định, bởi liên quan đến tư tưởng, tâm tư của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp trưởng sau khi sắp xếp, sáp nhập. Hiện nay, còn thiếu các văn bản, quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế khi thực hiện các nghị quyết; kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sáp nhập địa phương, đơn vị... là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, cần được giải quyết sớm.

Tin rằng những kết quả bước đầu đạt được sẽ tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, là động lực để cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã Hồng Lĩnh thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng.

Phan Thị Hồng Xoan - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc