Thị xã Kỳ Anh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ
EmailPrintAa
16:51 21/03/2022

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nổi bật trong công tác cán bộ của thị xã Kỳ Anh là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, cán bộ cấp xã, phường, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thị và 11 xã, phường.

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đối thoại với cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đưa thị xã Kỳ Anh trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 và là trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Với sự chuyển mình nhanh chóng về kinh tế - xã hội, đội ngũ cán bộ các cấp từ thị xã đến thôn, tổ dân phố cũng phải không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Công tác cán bộ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, một trong ba khâu đột phá. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thị ủy đã chỉ đạo, rà soát tổng thể cơ cấu, số lượng, chất lượng đối với đội ngũ cán bộ của Thị xã và 11 xã, phường làm cơ sở đánh giá đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, đề ra những nguyên tắc cơ bản trong sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh. Về đội ngũ cán bộ trẻ, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao, có mặt ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhiều cán bộ trẻ giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp Thị và các xã, phường. Đến nay, 100% đội ngũ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 11/11 Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường có cán bộ trẻ; 50,85% (30/59) các phòng, ban, đoàn, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp Thị xã có cán bộ trẻ trong ban lãnh đạo. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ trẻ tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp Thị xã có 10/35 đồng chí (28,57%); cấp xã, phường có 74/151 đồng chí (49%). Nhìn chung, đội ngũ cán bộ trẻ thị xã Kỳ Anh có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực chuyên môn được nâng lên, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có triển vọng phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Cơ cấu độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn. Nguồn cán bộ trẻ quy hoạch tương đối dồi dào, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Ban Thường vụ Thị ủy trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ trẻ cấp thị tăng cường cho cơ sở

Nhằm tăng cường hơn nữa đội ngũ cán bộ trẻ, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo rà soát, bổ sung và thay thế các quy định, quy chế, hướng dẫn mới của Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy trên cơ sở cụ thể hóa các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đó từng bước khắc phục những hạn chế như thiếu hụt về đội ngũ kế cận, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa cao, việc luân chuyển cán bộ còn bất cập... Về quy hoạch, cán bộ trẻ được quan tâm, tăng so với nhiệm kỳ trước, cụ thể: Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã có 48 cán bộ, trong đó có 26 cán bộ trẻ (54,17%); quy hoạch Ban Thường vụ Thị ủy có 18 cán bộ, trong đó có 06 cán bộ trẻ (chiếm 33,33%); quy hoạch ban chấp hành đảng bộ cấp xã, phường có 312 cán bộ, trong đó có 142 cán bộ trẻ (66,67%); quy hoạch ban thường vụ đảng ủy xã, phường có 73 đồng chí, trong đó có 47 cán bộ trẻ (64,38%).

Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm chỉ đạo, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ cấp Thị và cơ sở cho cả nhiệm kỳ và từng năm, trong đó, ưu tiên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ trẻ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ trong quy hoạch; chủ động, thống nhất lựa chọn để tăng cường cán bộ có bản lĩnh, trình độ, năng lực cho các xã, phường trọng điểm, địa bàn khó khăn (Hưng Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Liên, Kỳ Nam) và các phòng ban, đoàn thể cấp thị (như: Hội đồng Bồi thường - Tái định cư - Giải phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Quản lý kinh tế...); kịp thời kiện toàn, bổ sung các vị trí còn thiếu, đồng thời thay thế điều động những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong năm 2021, đã tiến hành kiện toàn, luân chuyển, điều động nhiều cán bộ trẻ có phẩm chất, uy tín, năng lực công tác, đảm bảo đúng quy định; sau sắp xếp đều được sự đồng thuận cao của dư luận cũng như cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ThU, ngày 01/12/2021 “về xây dựng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, trong đó xác định đổi mới, nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ cần có những giải pháp cả trước mắt và lâu dài, không chỉ ở nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà cả ở những nhiệm kỳ tiếp theo. Ban Thường vụ Thị ủy và các đảng ủy cơ sở sẽ thực những giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch diện cấp ủy quản lý, đặc biệt là diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý để đảm bảo có cán bộ thay thế, ổn định tổ chức, bộ máy. Trong quy hoạch, chú trọng hơn đến cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín và khẳng định được năng lực, trách nhiệm tại cơ sở.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ theo chủ trương luân chuyển giữa cấp Thị và các xã, phường, giữa các ngành, các lĩnh vực, giữa đảng với đoàn thể, giữa đảng với chính quyền và ngược lại, thông qua đó đào tạo cán bộ trẻ một cách đa dạng, toàn diện và thực tiễn.

Thứ ba , hiện nay trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, đoàn viên thanh niên trong độ tuổi (16 - 30) có 15.934 đoàn viên, có mặt trên địa bàn 10.633 đoàn viên, tập hợp được 6.689 đoàn viên, đạt 63%; có 1.956 đảng viên trẻ (dưới 40 tuổi) trên tổng số 4.273 đảng viên thuộc 31 tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ (chiếm tỷ lệ 45,78%) . Căn cứ từ thực tiễn nguồn nhân lực trẻ dồi dào, cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế để thu hút cán bộ trẻ về làm việc trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh, đồng thời có cơ chế cụ thể đãi ngộ cũng như bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ vì sự phát triển chung của Thị xã. Có cơ chế khuyến khích cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ các lĩnh vực, địa bàn xã, phường trọng điểm, khó khăn (về giải phóng mặt bằng và an ninh, trật tự).

Thứ tư , tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp theo Điều 10 Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên và Quy định số 657-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Thị xã với cán bộ trẻ, với đoàn viên, thanh niên để kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, từ đó có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ tư duy, tạo bước đột phá, tạo nguồn cán bộ kế cận ngay từ cơ sở; tin tưởng phân công nhiệm vụ đảng viên trẻ tham gia vào cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố để rèn luyện, bồi dưỡng, tạo điều kiện cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành, gánh vác công việc chung.

Với việc quán triệt thực hiện kịp thời các chủ trương, quuy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác cán bộ và thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, tin tưởng thị xã Kỳ Anh sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ trẻ nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trở thành Thành phố động lực phía Nam của tỉnh.

Đặng Văn Thành (Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc