Thị xã Kỳ Anh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội
EmailPrintAa
17:16 26/10/2020

Thời gian qua, cấp ủy các cấp thị xã Kỳ Anh đã quân tâm chỉ đạo công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Cộng tác viên dư luận xã hội trao đổi với các hộ dân, nắm tình nắm tình hình tại cơ sở

Thị xã Kỳ Anh được thành lập theo Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13, ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những ngày đầu mới thành lập, Thị xã đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, sự cố môi trường biển ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn triển khai 128 dự án (trong đó tại Khu kinh tế Vũng Áng có 95 dự án) với tổng diện tích phải thu hồi 1.046 ha; có 11.020 lượt hộ dân bị ảnh hưởng; 924 hộ thuộc diện tái định cư; 5.592 ngôi mộ, 20 nhà thờ họ, 05 đền, chùa, 02 nhà thờ bị ảnh hưởng; có 28 nhóm vụ việc tồn đọng cần tập trung giải quyết.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, đặc biệt là các vụ việc bức xúc, nổi cộm. Việc nắm thông tin thông qua cán bộ trực tiếp xuống cơ sở; tổ chức hội nghị giao ban các Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy trên các lĩnh vực công tác tôn giáo, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, cán bộ làm công tác Tuyên giáo các đảng ủy xã, phường; qua các báo cáo định kỳ, đột xuất, thông tin qua điện thoại của lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp thị gồm 14 người nhằm kịp thời nắm bắt, tập hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, dư luận, tâm tư tình cảm, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trước các vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự, việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó đề xuất giải pháp xử lý, tham mưu định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc triển khai các dự án làm nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư cho các hộ dân. Ban Tuyên giáo Thị ủy đã kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thị xã tổ chức các cuộc đối thoại với các hộ dân khu vực dự án; tham mưu thành lập Tổ tuyên truyền thực hiện các dự án trọng điểm; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thị xã và các cơ quan liên quan tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, các chính sách, pháp luật về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn Thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số vấn đề nổi cộm chưa được lực lượng chức năng nắm, phản ánh kịp thời. Thông tin dư luận xã hội còn hạn chế về tính đa dạng, toàn diện. Một số thông tin dựa trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu, giá trị thông tin thấp; báo cáo có lúc chậm, chất lượng chưa cao. Kết quả hoạt động của một số cộng tác viên dư luận xã hội còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức của các cấp ủy Đảng, nhất là ở cơ sở về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thì nơi đó công tác dư luận xã hội, công tác tư tưởng đạt hiệu quả cao.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo từ Thị xã đến cơ sở và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác nắm dư luận xã hội. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền với phương châm hướng về cơ sở, sát với cơ sở, với các đối tượng, nhất là giới trẻ.

Ba là, tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua các hội nghị, các bản tin định kỳ phục vụ sinh hoạt chi bộ về tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế được dư luận quan tâm, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong xã  hội.

Bốn là, tiếp tục duy trì nghiêm túc công tác tiếp dân, tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân nhằm giải quyết những vụ việc tồn đọng; giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài, trở thành “điểm nóng”.

Năm là, các ngành chức năng chủ động tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách tác động đến đời sống Nhân dân trên địa bàn, qua đó nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời có biện pháp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Hồ Minh Hằng (Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc