Công tác Tuyên giáo cần đổi mới và bám sát các nhiệm vụ chính trị
EmailPrintAa
15:01 02/08/2017

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị, phát biểu chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh: Công tác Tuyên giáo cần đổi mới và bám sát các nhiệm vụ chính trị.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Theo báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2017, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ cốt cán toàn tỉnh; tổ chức 19 lớp cốt cán cấp huyện với 6.346 cán bộ tham gia; 599 lớp ở các đảng bộ cơ sở; quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là đã kịp thời cung cấp thông tin, chú trọng thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, lắng nghe người dân và tham mưu cấp ủy xử lý, góp phần đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai đảm bảo tôn chỉ mục đích, đúng định hướng của Đảng, trong đó chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo chí nêu; đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nhiều cá nhân lợi dụng báo chí để thực hiện ý đồ không tốt.

Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao phương pháp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc đã mở 403 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 52.000 lượt học viên tham gia. 11/13 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện và tương đương đã tổ chức thành công Hội thi giảng viên chính trị giỏi năm 2017. Hoạt động báo cáo viên, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đổi mới theo hướng cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu cơ sở, tiếp nhận và phản ánh thông tin cơ sở khách quan, đầy đủ.

Tuy vậy, công tác tuyên giáo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, kích động tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch chưa thực sự hiệu quả. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi còn hình thức. Việc nắm thông tin, định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời, thiếu chủ động, chưa theo kịp với tốc độ thông tin của báo chí và các trang mạng xã hội. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo công tác tuyên giáo; đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị thống nhất xác định: Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tập trung tham mưu cấp ủy đẩy mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Hoàn thiện và nghiệm thu đề tài khoa học về đổi mới công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; hoàn thành việc xây dựng đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo. Bám sát tình hình địa phương để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý hoạt động báo chí - xuất bản. Chỉ đạo hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, công tác văn hóa, văn nghệ đảm bảo đúng định hướng. Chủ động đấu tranh có hiệu quả, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; quan tâm làm tốt công tác điều tra, nắm dư luận xã hội trên địa bàn…

 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của Ban Tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; biểu dương công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đã làm tốt nhiệm vụ định hướng thông tin báo chí, nắm bắt dư luận xã hội... góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới đội ngũ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở phải luôn tiên phong, gương mẫu trong tư tưởng, đạo đức và hành động, trở thành tấm gương, tạo sức lan tỏa tinh thần đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân; tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo trung ương; trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ các tỉnh; không ngừng đổi mới công tác tuyên giáo, “nói đi đôi với làm”, kiên định bản lĩnh, nhất quán hành động tạo khối đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Công tác tuyên giáo phải nắm vững, hiểu sâu, bám sát các nhiệm vụ chính trị; đi sâu nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; luôn cập nhật thông tin, dự báo tốt tình hình và chủ động, sắc bén trước mọi tình huống, nhất là sự tác động mặt trái của mạng xã hội.

Về nhiệm vụ trước mắt, Ban Tuyên giáo các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung cao cho việc tuyên truyền để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là về những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, đơn vị; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền về quan điểm “không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế”; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, sắc bén và hiệu quả để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ; chăm lo bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ đội ngũ làm công tác tuyên giáo; tuyên truyền mạnh mẽ những kết quả tích cực trên các lĩnh vực của đất nước, của tỉnh, về các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Trần Đình Hưng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc