Đoàn kết - sức mạnh tạo nên thắng lợi quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà
EmailPrintAa
10:21 12/07/2016

Đoàn kết là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, một trong những nhân tố quyết định tạo thành sức mạnh tổng hợp để Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vượt qua mọi thử thách và thành công trong sự nghiệp cách mạng. Vai trò quyết định của tinh thần đoàn kết đã được minh chứng qua từng thời kỳ lịch sử.

 

 

                                 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

 

Tháng 8 năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập theo tinh thần Nghị Quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá VIII. Thời gian đầu sau ngày tái lập, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém, sản xuất hàng hoá chưa phát triển, thu ngân sách trên địa bàn mới đạt 18 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người thấp, đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều vấn đề xã hội bức xúc cần được tập trung giải quyết…

Hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn xác định đoàn kết là nhân tố hàng đầu, là sức mạnh tổng hợp tạo nên những thắng lợi quan trọng. Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, với tinh thần tự lực, tự cường, năng động, đoàn kết, sáng tạo, cùng với sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Trung ương, ngay trong nhiệm kỳ đầu sau khi được tái lập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã giành được một số thành tựu quan trọng, tạo nền tảng cùng cả nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong suốt thời kỳ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1991 - 2001, Hà Tĩnh đã tạo ra được sự phát triển tương đối toàn diện và đồng đều trên các lĩnh vực và địa bàn, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng mà các nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Trong chặng đường 10 năm cùng cả nước thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, trước những thời cơ và vận hội mới, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu giành được kết quả quan trọng. Kế thừa những thành quả đạt được, phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hoá, cách mạng, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) Hà Tĩnh đã có nhiều đột phá phát triển mới trong thời kỳ hội nhập. Nhiều chương trình, dự án trọng điểm được triển khai, nhất là các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Dự án thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang và nhiều công trình, dự án khác. Các dự án này là động lực quan trọng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đô thị gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động và phân bố lại dân cư. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp phát triển toàn diện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Các loại hình dịch vụ như tài chính, tín dụng, ngân hàng, thương mại, du lịch,… phát triển nhanh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 17,5%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 38,9 triệu đồng. Thu ngân sáchđạt 12.042 tỷ đồng. Tái cơ cấu ngành nông nghiệptiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt; ban hành và triển khai có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách; số lượng doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, nhất là trong phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả... Từng bước khai thác có hiệu quả vùng đất cát hoang hóa ven biển, bãi bồi ven sông, rừng và đất rừng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Quan tâm đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, phát triển mới 3.335 mô hình, nâng tổng số lên trên 10.129 mô hình sản xuất, kinh doanh, xây dựng 424 khu dân cư kiểu mẫu, 860 vườn mẫu. Đến cuối năm có thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 52 xã (chiếm gần 23% tổng số xã), không còn xã dưới 8 tiêu chí.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng nhanh, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 37,2% so với năm trước. Nhiều dự án, cơ sở sản xuất mới hoàn thành đi vào hoạt động hiệu quả, như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Nhà máy cọc sợi Vinatex Hồng Lĩnh, Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa. Công nghiệp nông thôn theo hướng tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới được ưu tiên phát triển.

            
 
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Đạt được những kết quả to lớn trên chính là nhờ thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân. Toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo; sự đồng thuận cao trong ý Đảng với lòng dân. Có được sự đoàn kết đó chính là nhờ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

- Một là, thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong dân. Đây chính là yếu tố vững chắc, là cơ sở lâu dài để cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất ý chí và hành động.

- Hai là, tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Dân chủ phải dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “có lý, có tình”, dựa trên Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp. Thường xuyên, nghiêm túc thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đánh giá đầy đủ, đúng đắn những ưu điểm và nhược điểm trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong việc giữ gìn đoàn kết thống nhất ở mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cấp ủy đảng nói riêng từ đó đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp.

- Ba là, luôn đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, coi trọng xây dựng quy chế phối hợp trong mỗi cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của mỗi cấp, mỗi ngành có năng lực và phẩm chất tốt, thực sự là trung tâm đoàn kết trong tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Xác định rõ chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của các cấp ủy, các tổ chức đảng và quy chế  thực hiện mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với ban lãnh đạo cơ quan nhà nước cùng cấp, làm cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị.

- Thứ tư, kịp thời bổ nhiệm những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, thay, miễn nhiệm những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xử lý kịp thời những cấp ủy vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cán bộ lãnh đạo độc đoán chuyên quyền, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết.

- Thứ năm, cán bộ, đảng viên phải có tình thương yêu lẫn nhau, cùng  chia sẻ để tiến bộ, để  phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. 

Trong giai đoạn hiện nay, với nhiều khó khăn, thách thức đang phải đối mặt, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục xác định tinh thần đoàn kết sẽ là nhân tố hàng đầu, có vai trò quyết định để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phan Xuân Huấn (Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh)


    Ý kiến bạn đọc