Hội Nông dân tỉnh tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII
EmailPrintAa
17:36 05/09/2017

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
   

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII; xây dựng quy chế làm việc của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; quy chế thi đua khen thưởng, cụ thể hoá các nội dung kiểm điểm, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phục vụ cho công tác đề bạt, bố trí cán bộ; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động, thực hiện tốt các mối quan hệ công tác, trong đó có phối hợp đánh giá, nhận xét cán bộ. Đảng đoàn, Chi ủy, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác cán bộ từ khâu giới thiệu nguồn và triển khai các bước quy hoạch, gắn với theo dõi, kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về giữ gìn đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện những điều đảng viên không được làm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn, cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn được phát huy, tạo bước chuyển biến về chất trong công tác xây dựng Đảng, từng bước xây dựng chi bộ, cơ quan Hội Nông dân tỉnh trong sạch vững mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, nhất là đào tạo qua thực tiễn và luân chuyển cán bộ, qua đó tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng bước tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức. Thực hiện Đề án sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế, Hội Nông dân tỉnh từ 6 ban được sắp xếp còn 5 ban; tổng cộng hiện có 37 cán bộ (29 biên chế, 08 lao động hợp đồng dài hạn), trong đó, về chuyên môn có 06 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 24 đồng chí trình độ đại học; về trình độ chính trị: 06 đồng chí trình độ cử nhân và cao cấp, 02 đồng chí trình độ trung cấp.

Tuy vậy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: Trình độ năng lực đội ngũ cán bộ chưa đều, được đào tạo cơ bản còn ít, chủ yếu được đào tạo qua các lớp tại chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn, nhu cầu sử dụng cán bộ. Một số cán bộ, công chức năng lực thực tiễn chưa tương xứng với bằng cấp, hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đoàn, cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn và các đoàn thể. Rà soát, bổ sung quy hoạch, chấn chỉnh những bất cập trong công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về chính trị tư tưởng, trình độ văn hoá và chuyên môn.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc