Kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
EmailPrintAa
23:49 01/08/2016

Sáu tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cơ quan tuyên giáo các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát tình hình, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả khá toàn diện.

                

 

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại
Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

 

Kết quả nổi bật của ngành tuyên giáo là đã tích cực, chủ động triển khai công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Sau khi xảy ra sự cố môi trường biển, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, biên tập tài liệu, cung cấp thông tin cho các địa phương, đơn vị, đội ngũ báo cáo viên và các cơ quan báo chí trên địa bàn; chủ trì làm việc với các ngành liên quan và các tổ công tác tại các địa bàn chịu ảnh hưởng để nắm tình hình dư luận và những vấn đề người dân quan tâm,  từ đó cung cấp thông tin định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, hệ thống tuyên giáo các cấp; tham mưu thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để trợ giúp việc nắm bắt thông tin và định hướng dư luận từ cơ sở. Ngành thường xuyên tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là tuyên truyền về triển khai các công trình, dự án trọng điểm, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính; tuyên truyền đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu "diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Song song với các hoạt động tuyên truyền, cơ quan tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt các mặt công tác: quản lý báo chí, giáo dục lý luận chính trị, chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử đảng bộ; chỉ đạo ngành văn hóa tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ cổ động, tuyên truyền bảo đảm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nuớc; tham mưu quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định, đó là: Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết còn hạn chế.Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí có mặt chưa kịp thời, có lúc còn chạy theo vụ việc. Việc nắm thông tin, dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có thời điểm chưa kịp thời, thiếu chủ động. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Tính chủ động, sắc bén, sự nhạy cảm chính trị của một số cán bộ làm công tác tuyên giáo còn hạn chế; phản ứng trước các sự kiện, vấn đề còn chậm, có việc còn lúng túng. Một số báo cáo viên ở cơ sở chưa phát huy hết năng lực, trách nhiệm trong công tác. Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên.

                  

 

Đồng chí Đặng Quốc VinhỦy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Trung DũngỦy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 0cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

 

Từ những kết quả đạt được, khắc phục các mặt còn hạn chế,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là: Tiếp tục tham mưu cấp ủy tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Xây dựng chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới theo chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục định hướng, cung cấp thông tin kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí về sự cố môi trường biển, về những nỗ lực của Chính phủ và của tỉnh trong  khắc phục sự cố, ổn định đời sống nhân dân. Chỉ đạo tuyên truyền cổ vũ, động viên các phong phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến... Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; hướng dẫn xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc; đưa hoạt động nắm, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp. Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, văn học - nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dương Trí Thức


    Ý kiến bạn đọc